21 เมษายน 2558

กุญแจสู่การปรับเปลี่ยน (The Key to Your Turnaround)

กุญแจสู่การปรับเปลี่ยน (The Key to Your Turnaround) 
เขียนโดย ไดแอน เลค (Diane Lake)


มีการป่าวประกาศเชิงเผยพระวจนะว่า ปี 2015 จะนำการ พลิกกลับและปรับเปลี่ยน (reversals and turnaround) ในปีที่น่าจะเรียกว่าเป็นปีแห่งลมหมุน(whirlwind year) จากคำเผยพระวจนะของสภาอัครทูตฯสำหรับปี 2015 มีส่วนที่บอกว่า ในท่ามกลางการเขย่าและการทดสอบ  การนมัสการจะเป็นกุญแจที่ทำให้เห็นการปลดปล่อย


Diane Lake
การนมัสการพระเจ้าไม่ได้ถูกระบุไว้อย่างแคบๆในตอนใดตอนหนึ่งของพระคัมภีร์  องค์ประกอบหลายอย่างถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกในการนมัสการ เช่น การสรรเสริญ การขอบพระคุณ เครื่องดนตรี การร้องเพลง การปรบมือ การโห่ร้อง และการเต้นรำ  โดยพื้นฐานแล้ว การนมัสการหมายถึงทุกสิ่งที่ออกมาจากความสนิทสนมแนบแน่นกับพระเจ้าซึ่งพาเราเข้าไปสู่การทรงสถิต ด้วยการถวายเกียรติและความยำเกรงแด่พระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง (ยน 4.23,24)


และเพราะว่าการนมัสการเป็นกุญแจไขสู่การปลดปล่อยการเปลี่ยนแปลงของเราในฤดูกาลนี้  จึงเป็นความสำคัญที่เราต้องเข้าใจหลักการหลายอย่างที่เป็นแก่นแห่งการนมัสการ


1.การนมัสการเป็นเรื่องนิรันดร์และสถาปนาบรรยากาศแห่งสวรรค์
(Worship is eternal and establishes the atmosphere of heaven.)

ลูซิเฟอร์เป็นผู้พิทักษ์บัลลังก์ของพระเจ้า และเป็นผู้รับผิดชอบบรรยากาศของการนมัสการอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นรอบบัลลังก์นั้น  ตั้งแต่ที่มันถูกขับออกจากสวรรค์ มันก็พยายามล่อลวงชายหญิงทั้งหลายให้เข้ามานมัสการมันแทนพระเจ้า  เมื่อพระเยซูทรงถูกทดลองจากซาตานในถิ่นทุรกันดารให้มานมัสการมัน  พระองค์ทรงตอบมันว่า “จงไปให้พ้น เจ้าซาตาน เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า 'จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว” (มธ 4.10)


เราสามารถเห็นบรรยากาศนิรันดร์ของการนมัสการได้ใน วว 4.8-11  ซึ่งพูดถึงสิ่งมีชีวิต 4 อย่างที่ยอพระเกียรติพระเจ้าตลอดวันตลอดคืน และผู้อาวุโส 24 คนที่ทรุดตัวลงนมัสการพระเจ้าหน้าพระบัลลัก์ตลอดไปเป็นนิตย์


ในพระคัมภีร์ เช่น สดด 22.3 เน้นย้ำว่าพระบัลลังก์พระเจ้าถูกสถาปนาขึ้นท่ามกลางบรรยากาศแห่งการสรรเสริญจากคนของพระองค์  ที่ใดทีมีการนมัสการพระเจ้า ที่นั่นพระองค์ทรงสถิต


2. การสรรเสริญและนมัสการอย่างต่อเนื่องนำหน้าการรื้อฟื้นและการฟื้นฟู 
(Continuous praise and worship precedes restoration and revival)


ความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างพลับพลาของโมเสสและของดาวิด (ซึ่งก็คือพระวิหารในท้ายที่สุด) ก็คือ ไม่มีม่านที่กั้นประชาชนจากหีบพันธสัญญาอันหมายถึงการทรงสถิตของพระเจ้า  ภายในโครงสร้างนี้ ดาวิดได้ริเริ่มการนมัสการพระเจ้าด้วยการสรรเสริญอย่างต่อเนื่องอันเป็นเครื่องเผาบูชาฝ่ายวิญญาณ  การรื้อฟื้นพลับพลาของดาวิดนั้นเกี่ยวข้องกับการสรรเสริญและนมัสการอย่างต่อเนื่องในการทรงสถิตของพระเจ้าที่ไม่มีอะไรกั้นขวาง


พระเยซูก็ทรงยืนยันรูปแบบที่ให้การนมัสการมาเป็นอย่างแรก แล้วจึงตามมาด้วยการสำแดงอาณาจักรบนโลกนี้  เราทุกคนคงคุ้นเคยกับคำอธิษฐานของพระเยซูว่า


ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ (นมัสการ)
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลก (การสำแดงอาณาจักร)
(มธ 6.9,10)


ในส่วนตัวของแต่ละบุคคล การนมัสการอย่างต่อเนื่องนั้นสะท้อนออกมาด้วยท่าทีภายในจิตใจ - หมายถึงรูปแบบการใช้ชีวิตแห่งการนมัสการ  ก็ตามที่คำอธิษฐานของพระเยซูองค์เจ้านายได้บอกไว้ การนมัสการที่แท้จริงจะเกิดผลเป็นชีวิตที่สำแดงความจริงแห่งแผ่นดินของพระองค์


3. องค์เจ้านายมองหาผู้ที่นมัสการอย่างแท้จริง
(The Lord looks for true worshipers)


ดาวิดได้ให้ตัวอย่างของหลักการแห่งการนมัสการข้อนี้ด้วย  ในงานของการฟื้นฟูพลับพลา ดาวิดได้ป้องกันหีบพันธสัญญาขณะที่กำลังถูกนำกลับมาที่เยรูซาเล็ม  ณ ที่นั่น ดาวิดได้เต้นรำต่อหน้าพระเจ้าด้วยอาการที่กระตือรือร้นและไม่มีการสงวนท่าที ซึ่งทำให้ภรรยาของเขารู้สึกยุ่งยากใจและอับอายมาก


สิ่งนี้ได้แสดงถึงเสรีภาพในการแสดงออกถึงหัวใจแห่งการนมัสการ ด้วยการแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน และนี่คือรูปร่างของวิญญาณแห่งการนมัสการที่แท้จริง  ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ดาวิด ผู้ที่ถูกเรียกว่าบุรุษผู้ติดตามหัวใจของพระเจ้า และผู้ที่ทำตามพระทัยของพระองค์ทั้งสิ้น เป็นผู้ที่จับแก่นแท้ของการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเอาไว้ได้


การนมัสการสามารถ “เปิดประตู” สู่การปรับเปลี่ยน 
(Worship Can “Unlock” The Turnaround)


กิจการฯ บทที่ 16 ได้กล่าวถึงเรื่องราวอันน่าตื่นเต้น ของเปาโลและสิลาสที่ได้อธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในคุกตอนประมาณเที่ยงคืน  ทันใดนั้นก็มีแผ่นดินไหว และประตูคุกก็เปิดหมดทุกบาน เครื่องจำจองก็หลุดออกจากนักโทษทุกคน


และใน 2 พงศาวดาร บทที่ 20 บันทึกไว้ว่า มี 3 กองทัพที่ตัดสินใจเข้าโจมตีคนของพระเจ้าในยุคที่กษัตริย์เยโฮชาฟัทครองราชย์  พวกเขาได้แสวงหาพระเจ้าและรู้ว่าการรบนี้ไม่ใช่ของพวกเขาแต่เป็นของพระเจ้า  หลังจากการนมัสการและสรรเสริญ พระเจ้าให้เกิดกองซุ่มเข้าต่อสู้กับศัตรูของพวกเขาและถูกทำลายไปจนหมดสิ้น


การนมัสการมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นดั่งเครื่องมือที่อยู่ในมือของเรา  ในสดุดี 144.1 ดาวิดสรรเสริญและสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรูของท่าน กล่าวว่า “สาธุการแด่พระยาห์เวห์ พระศิลาของข้าพระองค์ ผู้ทรงฝึกมือของข้าพระองค์ให้ทำสงครามและฝึกนิ้วมือของข้าพระองค์ให้ทำศึก” (ดูใน สดด 149.6, อสย 42.13)


ขณะที่ดาวิดสู้กับกองทัพในทางกายภาพ ผู้ที่มาต่อสู้กับชนชาติอิสราเอล  ผู้เชื่อในทุกวันนี้ก็สู้กับอำนาจแห่งความมืดฝ่ายวิญญาณที่เข้ามาต่อสู้กับผู้ที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า (อฟ 6.12)


เมื่อเราใช้เครื่องมือแห่งการนมัสการของเรา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะเห็นการปรับเปลี่ยนที่มาจากพระเจ้า


แนวคิดบางประการเพื่อการประยุกต์ใช้(Some Thoughts for Application)

1.คิดอย่างสร้างสรรค์ (Think creatively)
การนมัสการส่วนบุคคลสามารถสร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์ได้เท่าที่คุณเป็น วิธีการหนึ่งที่ข้าพเจ้าชื่นชอบในการนมัสการ ก็คือ นั่งอยู่หน้าเปียโนและบรรเลงโดยไม่ต้องมีแผ่นโน้ต  บ่อยครั้งมากที่ข้าพเจ้าได้ยินท่วงทำนองที่ง่ายแต่ไพเราะในห้วงความคิดของข้าพเจ้าในระหว่างวัน และข้าพเจ้าก็ใช้ท่วงทำนองนั้นเป็นแนวทางในการนมัสการ  การเต้นรำ การร้องเพลง การวาดภาพ และการเล่นเครื่องดนตรี เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการต่างๆที่คุณอาจจะถูกเร้าให้ใช้ในการนมัสการอย่างสร้างสรรค์


2. คิดอย่างเรียบง่าย (Think simply)
การนมัสการไม่จำเป็นต้องซับซ้อน  บางครั้งการนมัสการที่ลึกซึ้งของข้าพเจ้าก็เกิดขึ้นในสถานที่ซึ่งมีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบ  เมื่อเร็วๆนี้ สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุร้ายแรง  เวลาอย่างนี้ได้กระตุ้นข้าพเจ้าให้นมัสการได้อย่างง่ายๆ เราอาจจะไม่เข้าใจในเหตุการณ์หรือสถานการณ์เหล่านั้น แต่เราก็สามารถรับรู้มันได้


พระเจ้าทรงดี


พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ


พระองค์ใส่พระทัยในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา และ


พระองค์ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญจากเรา (รม 8.31-39)


ข้อพระคัมภีร์เพื่อการศึกษา
1. อสย 14.12-17, อสค 28.11-19
2. 1พศด 9.33, 15 และ 16, อมส 9.11,12, กจ 15.16,17


3. 2ซมอ 6.14-22, ยน 4.23,24, กจ 13.22,36, 15.16

ข้อมูลจาก : http://www.generals.org/articles/single/the-key-to-your-turnaround/

ขอบคุณผู้แปล คุณเอกจิต จรุงพรสวัสดิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น