24 กุมภาพันธ์ 2558

การเยียวยา 2รูปแบบ

การเยียวยา 2 รูปแบบ โดย  อาเชอร์ อินเทรเตอร์


          โดยผ่านการสิ้นพระชนม์เเละการฟื้นคืนพระชนม์ของเยชูวา (พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู) เมื่อสองพันปีก่อน เยชูวานำการเยียวยารักษาด้านร่างกายและอารมณ์ความรู้สึก นำความรอดฝ่ายวิญญาณและการจัดเตรียมด้านการเงินมาให้มนุษย์ทุกคนผู้เชื่อในพระองค์ พระพรเหล่านี้มีครบบริบูรณ์ภายใต้การไถ่และการกลับคืนดีระหว่างเรากับพระเจ้า  แต่มีหลายครั้งที่เราไม่เห็นความครบบริบูรณ์ของพระพรเหล่านี้ในชีวิต

การเยียวยารักษาในรูปแบบการประกาศ

          เมื่อกล่าวถึงการเยียวยารักษาที่ได้ถูกบันทึกในพันธสัญญาใหม่ มีการแบ่งออกเป็นสอง"รูปแบบ"หลัก: รูปแบบหนึ่งจะเน้นหนักใน"ด้านการประกาศ" อีกรูปแบบหนึ่งเน้นหนักใน"ด้านการอภิบาล"  รูปแบบแรกนั้นเป็นการเผชิญหน้าระหว่างอำนาจของความสว่างเเละความมืดเมื่อพระข่าวประเสริฐถูกประกาศออกไปสู่สาธารณะชนเพื่อให้ได้เห็น

มาระโก 16:15,18 - ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า "ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน...เขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค"

          เมื่อผู้ที่ไม่เชื่อเปิดใจรับข่าวประเสริฐนั้น เขากำลังเริ่มกลับใจ  ช่วงเวลานั้นเปรียบเสมือนเขากลับไปหาพระเจ้าเเละหันออกจากสิ่งสารพัดที่เขากำลังทำอยู่ตอนนั้น เกิดการเปิดใจอย่างฉับพลันเพื่อรับการปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้า เมื่อข่าวประเสริฐถูกเผยแพร่ออกไปยังประเทศใหม่ๆแบบคลื่นแห่งการประกาศฟื้นฟู  การเยียวยารักษาอย่างเหนือธรรมชาติกลายเป็นประสบการณ์ที่แสนธรรมดา

การเยียวยารักษาในรูปแบบการอภิบาล

          เมื่อมีการเยียวยารักษาให้กับสมาชิกในที่ประชุมที่เป็นผู้เชื่ออยู่แล้ว ในพระคัมภีร์กล่าวถึงการเยียวยารักษา "รูปแบบ" ที่สอง ซึ่งมาพร้อมข้อกำหนดอีกหลายอย่าง

ยากอบ 5:14-16 - มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า และการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรค และถ้าเขาได้กระทำบาป ก็จะทรงโปรดอภัยให้แก่เขา ท่านทั้งหลายจงสารภาพความผิดต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้หายโรค

ในพระวจนะบทนี้เราได้เห็นปัจจัยต่างๆที่อาจขัดขวางการเยียวยารักษา

          1. ความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่แตกร้าว
          2. การไม่สารภาพบาป
          3. การไม่ให้อภัยผู้อื่น
          4. ขาดความเชื่อ
          5. ไม่ยินยอมน้อมรับผู้นำ

และยังมีปัจจัยอื่นๆ บางกรณีเกี่ยวข้องกับผู้รับคำอธิษฐาน บางกรณีเกี่ยวข้องกับผู้มอบคำอธิษฐาน ในหลายกรณีก็คือไม่ใช่ความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง เเละบ่อยครั้งที่เหตุผลนั้นไม่ประจักษ์แจ้ง (ยอห์น 9:1-3) ส่วนใหญ่นั้นสาเหตุก็มาแบบอ้อมๆและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อย่าปล่อยให้กรณีที่คนไม่ได้รับการรักษาให้หายนั้นบั่นทอนกำลังใจเรา  ดูอย่างที่หมอยังคงทำงานด้านการแพทย์ ถึงแม้การรักษาก็ไม่ได้สำเร็จทุกราย

          พระเจ้าทรงแสนดีเเละทรงบริสุทธิ์ พระองค์รักและต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรา การพัฒนาอุปนิสัยนั้นสำคัญกว่าการแค่เยียวยารักษาภายนอก (มัทธิว 6:25) แม้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทั้งหลายได้รับการเยียวยารักษาเช่นกัน (มัทธิว 14:36)

ขอบคุณข้อมูลจาก http://reviveisrael.org 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น