19 กุมภาพันธ์ 2558

อาณาจักรของพระเจ้าในทุกเครือข่าย (The Kingdom in Every Sphere)

   อาณาจักรของพระเจ้าในทุกเครือข่าย (The Kingdom in Every Sphere) 
โดย แดน จัสเตอร์(Dan Juster)

           หลายยุคในอดีต     อาณาจักรของพระเจ้าถูกสำแดงให้เห็นโดยกฎเกณฑ์ของคริสตจักร. ยิ่งในช่วงเวลาปัจจุบันนี้     อาณาจักรของพระเจ้าถูกทำให้เข้าใจว่าเป็นยุคหนึ่งพันปี(Millennial Age) บางสิ่งได้ถูกเลื่อนเวลาออกไปจนถึงอนาคต ทั้งสองมุมมองนี้บรรจุความจริงทางพระคริสตธรรมคัมภีร์(Bible) ไว้ แต่ยังไม่สามารถบรรยายให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของอาณาจักรของพระเจ้าได้
          อาณาจักรของพระเจ้าที่แท้จริงมาถึงพวกเราผ่านทางพระเยชูวา(Yeshua พระนามของพระเยซู ในภาษาฮีบรู)  พระเมสิยาห์  มันคือความเป็นไปได้ในขณะนี้ที่เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า  ดำเนินชีวิตที่มาจากอาณาจักรของพระเจ้าและประกาศสำแดงกฏเกณฑ์พอาณาจักรของพระเจ้า  อย่างไรก็ตาม แม้สิ่งนี้เป็นจริงปัจจุบัน สิ่งนี้ยังไม่ได้อยู่ที่นี่แบบเต็มรูปแบบ ความบริบูรณ์อย่างครบถ้วนนี้ของอาณาจักรของพระเจ้ายังรอคอยการกลับมาเป็นครั้งที่2 ของพระเยชูวา ดังนั้น อาณาจักรของพระองค์ถูกมองเห็นได้ที่ไหน? มันถูกมองเห็นได้ชัดเจนโดยการสำแดงของฤทธานุภาพแห่งอาณาจักรของพระเจ้า
          อาณาจักรของพระเจ้ายังคงถูกมองเห็นทุกที่ที่มีการยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า.
 "ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์" มัทธิว 6:10
         พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับสาวกขณะนี้ในแต่ละบุคคลเป็นการส่วนตัว อาณาจักรของพระองค์ถูกเห็นในชีวิตบุคคลที่ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยชูวา อาณาจักรของพระเจ้าถูกเห็นในชีวิตแต่งงานและหลายครอบครัวที่ถูกจัดระเบียบ ผ่านการทรงสถิตของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระองค์ (เอเฟซัส 5-6)
          อาณาจักรของพระเจ้าถูกมองเห็นในชีวิตของกลุ่มคนหนึ่งที่ซึ่งอยู่ในระเบียบที่ถูกต้องตามบัญญัติในพระคริสตธรรมคัมภีร์(Bible) พวกเราบางทีอาจจะพูดว่าชุมชนที่มีชีวิตคือการปรากฎเด่นชัดของอาณาจักรของพระเจ้าในช่วงเวลาแห่งชีวิต เฉกเช่นความคิดของเยชูวา
"เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ (Kehilah) และประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หามิได้" -มัทธิว 16-18 
(Kehilah เคฮิลาห์ = ห้องประชุมนมัสการของชาวยิว) 
          เดี๋ยวนี้อาณาจักรของพระเจ้าได้มีส่วนสำแดงในบุคลและเครือข่ายต่างๆของชีวิตบุคคลที่ยอมจำนนต่อพระมหาบัญญชาของพระองค์ การยอมจำนนที่สมบูรณ์ต่อพระมหาบัญชาของพระเจ้าในเครือข่ายต่างๆจะยังไม่เกิดขึ้นในยุคนี้
         อาณาจักรของพระเจ้าจะสำแดงการทรงสถิตอยู่สิ่ง เมื่อรัฐบาลท้องถิ่น ปกครองตามหลักการพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
          นักธุรกิจหลายคนควรจะดำเนินธุรกิจของพวกเขาโดยคำนึงถึงของค่านิยมแห่งอาณาจักรของพระเจ้า การผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการมากมายที่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และใช้ประโยชน์เพื่ออวยพรคนทำงาน, อวยพรผู้ร่วมทุน และอวยพรผู้บริโภค  ในทางนี้ ผู้นำธุรกิจสามารถสร้างความมั่งคั่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การดูแลความมั่งคั่งของเขาควรจะเริ่มต้นเพื่อการขยายอาณาจักรของพระเจ้าโดยตรง ไม่ใช่เพื่อการเห็นแก่ตัวเอง หรือการใช้ชีวิตอย่างหรูหรา คนของพระเจ้าผ่านการอธิษฐานและความสัตย์ซื่อทั้งสองอย่างมีอำนาจในการนำการเปลี่ยนแปลงสู่โลกธุรกิจรอบตัวพวกเขา
          การเกี่ยวข้องของพวกเราในงานศิลปะชิ้นต่างๆ การวิทยาศาสตร์ และการศึกษาและในทุกด้านนั่นควรสะท้อนให้เห็นค่านิยมแห่ง(การให้คุณค่าแบบ) พระอาณาจักรพระเจ้าด้วย
          การแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน (มัทธิว 6:33) หมายถึงการนำทุกส่วนของชีวิตเข้าในเส้นทางตามพระมหาบัญชาของพระเจ้า หรือ "โทราห์" (Torah)ไม่มีใครสักคนรู้มากพอเกี่ยวกับอาณาจักรพระเจ้าอย่างชัดเจนในทั้งหมดของอาณาจักร   ก่อนพระเยชูวาเสด็จกลับมา อาณาจักรที่เต็มไปด้วยความบริบูรณ์หลังพระเยชูวาเสด็จกลับมา อิสราเอลและประชาชาติจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องไปสู่อีกคนหนึ่ง 
         
         ด้วยประการฉะนี้ การผลิตจำนวนชนชาติของพระเจ้าและสันติสุขท่ามกลางประชาชาติ จนกระทั่งวันนั้น มาเถอะพวกเรามองหาอาณาจักรของพระเจ้าที่ชัดเจนในทุกๆอาณาจักรถึงการเต็มไปด้วยการขยายผลที่เป็นไปได้


The Kingdom in Every Sphere 
Daniel Juster
          In past ages the Kingdom of God was identified with the rule of the Church. In more recent times, the Kingdom has been understood as the Millennial Age, something that has been postponed to the future. Both of these views contain Biblical truth, but do not describe the full picture of the Kingdom of God.

          First of all, the Kingdom has really come to us through Yeshua the Messiah. It is now possible to enter the Kingdom, live from the Kingdom and to manifest His Kingdom rule. However, though it is a present reality, it is not yet here in fullness. This fullness of the Kingdom awaits the second coming of Yeshua. So where is the Kingdom seen? It is seen in manifestations of Kingdom power. It is also seen wherever there is submission to the will of God:

“Your Kingdom come, Your will be done” – Matthew 6:10.

         The Holy Spirit now dwells in each individual disciple. The Kingdom is seen in the one who lives according to the teaching of Yeshua. The Kingdom is seen in marriages and families that are ordered through his presence and power (Ephesians 5-6).
The Kingdom is seen in the life of a congregation that is in correct biblical order. We might even say that congregational life is the fullest manifestation of the Kingdom in this lifetime; as Yeshua taught:

“I will establish My congregation (kehilah) and the gates of Hell will not prevail against it” – Matthew 16:18.

         Yet the Kingdom is always in partial manifestation to the extent that individuals and spheres of human life are in submission to God’s order. Perfect submission to God’s order in any sphere will not occur in this age.
The Kingdom is in manifestation when civil governors rule according to biblical principles.
Businessmen should run their businesses according to Kingdom values, producing products and services that benefit people, and using profits to bless employees, shareholders, and consumers. In this way, the business leader can create wealth for the benefit of all. His stewardship of wealth should be directed primarily for the extension of the Kingdom of God, not selfish or opulent living. Godly employees through prayer and faithfulness also have power to bring transformation to the business world around them.

           Our involvement in the arts, science and education should all reflect Kingdom values as well   Seeking God’s Kingdom and its righteousness (Matthew 6:33) means to bring all areas of life into line with His Kingdom order, or “Torah.” No one knows how much the Kingdom can be manifested in all spheres before Yeshua’s return. In the fullness of the Kingdom after Yeshua’s return, Israel and the nations will be in right relationship toward one another,
           thus producing God’s international order and peace among nations. Until that day, let us seek to see the Kingdom in manifestation in every sphere to the fullest extent possible.


ขอบคุณข้อมูลจาก http://reviveisrael.org 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น