23 พฤษภาคม 2557

วิธีจัดการ 8 อันธพาลวิญญาณชั่ว (4)

สวัสดีครับเพื่อนๆผู้อ่านทุกท่าน ผมได้กลับมาเขียนบทความเรื่อง วิธีจัดการ 8 อันธพาลวิญญาณชั่ว อีกครั้ง ครั้งนี้เป็นตอนที่ 4 แล้ว เป็นการเขียนต่อเนื่องจาก 3 ตอนที่ผ่านมา โดยครั้งนี้เราจะมาศึกษาวิธีจัดการ 8 อันธพาลวิญญาณชั่ว ในภาคปฏิบัติต่อไป ถึงวิธีการตัดคำแช่งสาปที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ วิธีการจัดการ 8 อันธพาลวิญญาณชั่ว และวิธีการดูแลรักษาชีวิตของเราเพื่อป้องกันตัวจาก 8 อันธพาลวิญญาณชั่ว

(ผู้อ่านทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ในบทความเรื่องวิธีจัดการ 8 อันธพาลวิญญาณชั่วในตอนที่ผ่านมา ตาม link นี้ได้ครับ  วิธีจัดการ 8 อันธพาลวิญญาณชั่ว ตอนที่ 1,ตอนที่ 2,ตอนที่ 3) 

ในบทความครั้งก่อน ผมได้กล่าวถึงเรื่องการเยียวยารักษาชีวิตภายใน (Inner healing) สิ่งที่สำคัญคือการกลับมาสู่การมีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างในชีวิตของเรา โดยการค้นหาอัตลักษณ์ของเรา ว่า "เราเป็นใครในพระคริสต์" เมื่อนั้นเราจะพบอัตลักษณ์ "รู้จักและเข้าใจในตัวของเรา"

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เมื่อเราอยู่ในคริสตจักรที่มีการเยียวยารักษาชีวิตภายใน (Inner healing) เราอาจจะใช้วิธีการจัดการกับปัญหาหรือใช้วิธีการควบคุมพฤติกรรม แยกตัวออกจากสิ่งล่อลวง หรือให้คำปรึกษา
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี เพียงแต่มันเป็นการจัดการที่"ผล"(Fruits)ที่เกิดขึ้นที่มาจากวิญญาณชั่วได้ล่อลวงและสร้างปัญหาให้เกิดขึ้น  แต่เราต้องหา "ราก"(Roots)ของปัญหาที่แท้จริง เพื่อจะจัดการแบบถอนรากถอนโคน มิเช่นนั้นแม้จะจัดการกับผลที่เกิดขึ้น แต่รากมันยังอยู่ จะส่งผลอีกในอนาคต ตามแบบที่พระเยซูได้สอนเกี่ยวกับผลของต้นไม้ย่อมสะท้อนรากของตนไม้ ผลดีมาจากต้นไม้ที่ดี ต้นไม้ไม่ดีส่งผลไม่ดีออกมา

มัทธิว 7:16-18
16 ท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขา ผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีหนามหรือ หรือว่าผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนาม
17 ต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลว18   ต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้ หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้


 

การจัดการกับอันธพาลวิญญาณชั่ว เราจะต้องจัดการแบบถอนราก ถอนโคน ทำลายให้สิ้นซาก เหมือนดังที่พระเยซูคริสต์ให้เอาขวานตัดต้นไม้  และทำลายเสีย
มัทธิว 3:10   บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว และทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟ

การตัดคำแช่งบาปและทำลายอิทธิพลของบาปที่ตกทอดจากบรรพบุรษ เป็นการจัดการที่ความคิดไม่ใช่แค่ควบคุมพฤติกรรม เพราะความคิดเปลี่ยน การกระทำก็จะเปลี่ยนไปด้วย

ในบริบทตอนนี้พระเยซูจัดการกับความคิดของพวกฟาริสี สะดูสี และพวกเคร่งกฏเกณฑ์ธรรมบัญญัติต่างๆ ที่ได้นำคำสอนที่ตกทอดจากบรรพบุรุษมาสอนคน และไปตู่ว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้า ทำให้คนหลงไปหาสิ่งเหล่านี้แต่จิตใจห่างไกลจากพระเจ้า

พระเยซูจึงได้มาป่าวประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า ให้พวกเขากลับใจเสียใหม่
มัทธิว 3:2 "จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว"

คำว่า "กลับใจเสียใหม่" คือ การเปลี่ยนแปลงความคิด ออกจากความคิดเดิม หันหลังให้และหันกลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด คือ พระเยซู(เยชัวอาห์-ผู้ช่วยให้รอด)
 
สิ่งที่เราจะทำในภาคปฏิบัติ นั่นคือ เราต้องเข้าใจการทำงานของอันธพาลวิญญาณชั่ว มันชอบทำงานผ่านคำแช่งสาบหรือบาปที่เป็นเครื่องเกาะติด โดยใช้วิธีปรักปรำ และนำแอกให้เราแบกไว้ เราจะต้องรับการปลดแอก เพื่อพ้นจากการเป็นทาสให้สู่ความเป็นไท

การตัดคำแช่งสาบและบาปจากบรรพบุรุษ เราตัดแค่บาปและคำแช่งสาปก็พอนะครับ ไม่ต้องตัดมรดก  ส่วนมรดกเรารับได้นะครับ ยกเว้นมรดกหนี้ก็ใช้หนี้กันไปนะครับ

เมื่อเราศึกษาในพระธรรมอพยพ 20:2-6  เราเห็นว่า บาปแห่งการไหว้รูปเคารพ ได้วางแอกแห่งความเป็นทาสไว้ในครอบครัวของเรา  และไหลเป็นสายน้ำลงมาถึงคนรุ่นที่สามและสี่ในครอบครัวเราได้
โดยส่วนใหญ่ คนมากมายกราบไหว้รูปเคารพโดยไม่ได้ตระหนักเท่าที่ควร แต่มันเป็นการแช่งสาบมีผลทำให้แผ่นดินเป็นมลทิน และส่งอิทธิพลบาปไปจากรุ่นสู่รุ่น  
ผลกระทบด้านลบนี้สามารถไปถึงพงศ์พันธุ์รุ่นต่าง ๆ ได้ โดยอาจมีผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และด้านอารมณ์ และนี่เองที่ทำให้เราถูกสวมแอกแห่งคำแช่งสาปของพงศ์พันธุ์
หากเราได้สวมแอกแห่งความชั่วร้ายที่ไหลมาทางสายบรรพบุรุษ  เราจะต้องทนทุกข์เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษได้รับ จนกว่าจะมีการกลับใจใหม่ และการให้อภัยจากพระเจ้า
เป้าประสงค์ของซาตานวิญญาณชั่ว คือ ต้องการที่จะควบคุมชีวิตของเรา  เพื่อไม่ให้เราสามารถนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องได้ รวมถึงทำให้เราเป็นผู้เชื่อที่ไร้ประสิทธิภาพ  
เปรียบเสมือนในสมัยที่คนอิสราเอลเป็นทาสในอียิปต์ พวกเขาต้องรับ  แอกแห่งอียิปต์ (Yoke of Egypt) ทั้งการทำงานหนัก การถูกบังคับจิตใจ การต้องไปกราบไหว้รูปเคารพ รวมถึงการมีส่วนไปทำรูปเคารพต่างๆ ในอียิปต์

แอกแห่งอียิปต์ (Yoke of Egypt) ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นความเป็นทาส แต่ยิ่งกว่านั้น คือ สภาวะทางความคิด จิตใจที่เป็นทาส
คำนี้สะท้อนให้เห็นความคิด กฎเกณฑ์ทางศาสนา รูปแบบของการประพฤติ และความเชื่อที่ผิด ที่กีดกันเราไม่ให้เข้าสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาได้  แอกนี้เป็นพันธนาการที่ซาตานวางไว้เหนือเราซึ่งเหมือนกันกับแอกที่คนอิสราเอลสวมไว้บนคอของพวกเขา

เลวีนิติ 26:13 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ เพื่อเจ้าจะมิได้เป็นทาสของเขา เราได้หักคานแอกของเจ้าออกเสียเพื่อให้เจ้าเดินตัวตรงได้
 
“อียิปต์” เป็นชื่อของดินแดนที่คนอิสราเอลถูกกดขี่   มีความหมายว่า ความทุกข์ยากลำบากที่มากเป็นสองเท่า” (double straits )

คำว่า “strait”(สเทรท)  บอกถึงช่วงเวลาแห่งความยากลำบากที่มากยิ่ง  คำนี้มาจากภาษาฮีบรูว่า  yatsar  ออกเสียงว่า yaw – tsar(ยาว์-ซาร์)  แปลว่า  กดขี่  , ผ่านบางสิ่งบางอย่างที่แคบ ๆ , อยู่ในความเจ็บปวดยากลำบาก

เมื่อพระเจ้านำอิสราเอลออกจากอียิปต์  พระองค์ทรงทำลายแอกของพวกเขา แต่คนอิสราเอลก็ยังไม่สามารถเข้าสู่สถานที่แห่งการพักสงบได้ เนื่องมาจากจิตใจที่เป็นทาสของพวกเขา
อิสราเอลต้องตกอยู่ใต้พันธนาการเป็นเวลาถึง400 ปี ก่อนที่พวกเขาจะเป็นอิสระ นั่นเป็นเพราะสายพงศ์พันธ์ที่ไหลลงมาในวงศ์วานอิสราเอลเต็มไปด้วยความสงสัย และความไม่เชื่อ จิตใจที่เป็นทุกข์
ดังนั้นในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติจึงพูดถึงคำแช่งสาปต่างๆในบทที่ 27 โดยโมเสสกล่าวให้คนอิสราเอลฟัง เมื่อพวกเขาก้าวข้ามภูเขาเอบาล มาที่ภูเขาเกริซิม สถานที่แห่งการอวยพรจากพระเจ้า และให้เขากล่าวคำว่า "อาเมน"  นั่นหมายถึง การออกจากคำแช่งสาปเพื่อรับพระพรจากพระเจ้า

ในภาคประยุกต์ในชีวิตของเราเช่นเดียวกัน เราต้องก้าวข้ามออกมา(Passover) จากวิถีทางเดินของเราที่เป็นคำแช่งสาปจากสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องที่เป็นมลทินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้รูปเคารพ การล่วงประเวณี หรือสิ่งต่างๆ ที่เป็นคำสาปแช่งที่ตกทอดมาถึงเรา โดยการอธิษฐานกล่าวถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ และใช้พระนามของพระเยซูคริสต์ ชำระล้างสิ่งที่เป็นมลทินเหล่านี้

การตัดทำลายการแช่งสาปแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่กตัญญูรู้คุณ เพียงแต่เราทำในส่วนของเรา คือ การสารภาพบาป และไม่ขอรับสิ่งที่เป็นคำแช่งสาปที่ตกทอดมาสู่ชีวิตของเราและลูกหลานของเรา

ภาคปฏิบัติเราต้องไปทำรายการ (Check list) สิ่งที่เกี่ยวข้องที่เป็นมลทินตามพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 27 และอธิษฐานตัดสิ่งเหล่านี้ หลังจากนั้นเราอธิษฐานกล่าวคำอวยพระพรตามพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 28:1-13
ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่จะกระทำตาม พระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง กระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลง

นี่เป็นเพียงวิธีการเบื้องต้นที่เราสามารถทำได้คือการอธิษฐานตัดคำแช่งสาปและบาปที่ตกทอดจากบรรพบุรุษของเรา

หนุนใจต่อไปให้เราต้องรับการปกคลุมชีวิตในฝ่ายวิญญาณจากผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นของท่าน เพื่อให้ผู้ที่เป็นผู้นำของท่านช่วยเหลือ รับการอภิบาลดูแลชีวิต บางสิ่งเราจำเป็นต้องให้ผู้ที่มีสิทธิอำนาจช่วยเหลือเราในการอธิษฐานตัดสิ่งเหล่านี้ และรับการอวยพรในชีวิต

วิธีจัดการอันธพาลวิญญาณชั่ว เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องต่อไป จนกว่าเราจะมีชัยชนะอย่างสมบูรณ์ วันนี้เรามีชัยชนะแล้วตั้งแต่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่กระบวนการจัดการอันธพาลวิญญาณชั่วยังงคงดำเนินต่อไป

ในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาชีวิตของเราเพื่อป้องกันตัวจากอันธพาลวิญญาณชั่ว

ขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณค่ะ อจ ติดตามจากปีที่แล้ว รู้สึกว่าทิ้งช่วงค่อนข้างนานนิดหนึ่ง เข้าใจว่างาน อจ เยอะมาก ดีใจที่กลับมาเขียนเรืองนี้อีกครั้ง ขอบคุณมากค่ะ

    ตอบลบ