04 กรกฎาคม 2556

คำอธิษฐานอวยพรในเดือนอับ(Av)ปี 5773

คำอธิษฐานอวยพรในเดือนอับ(Av)ปี 5773
(ช่วงวันที่ 8..- 6 ..13)
เดือนอับ (Av)เป็นเดือนที่ 5 ตามปฏิทินศาสนา (Ecclesiastical calendar) เป็นเดือนที่ 11 ตามแบบปฏิทินราชการ(Civil calendar) ของประเทศอิสราเอล แม้ว่าชื่อเดือนจะเป็นเดือน อับ แต่เชื่อว่าชีวิตของเราจะไม่อับเฉา ไม่อยู่ในที่มืดที่อับแสง เพราะแสงแห่งพระสิริของพระเจ้าจะฉายส่องมาในชีวิตให้เราลุกขึ้นทำการของพระเจ้า
อสย.60:1-2
1จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้า
2เพราะว่าดูเถิด ความมืดจะคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย แต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้า
คำว่า อับ(อ่านตามภาษาฮีบรู จะอ่านว่า "อัฟ"เพราะสะกดด้วยตัว Beth ไม่มีจุด(Dagesh)จะออกเสียงตัววี AV ไม่ใช่ตัวบี AB)
 אָב ในภาษาฮีบรู ความหมายตามตัวอักษรหมายถึง บิดา”(Father) มีรากศัพท์ให้ความหมายถึง น้ำพระทัย(will) และความปรารถนา (desire) ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจถึงหัวใจของพระบิดา ดังเช่นพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่จะอวยพรชนชาติของพระองค์ผ่านทางบิดาแห่งความเชื่อคือ อับราฮัม พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อจากอับรามเป็นอับราฮัม บิดาของมวลชน เพื่อแผนการแห่งน้ำพระทัยพระบิดา
ปฐก.17:5 ชื่อของเจ้าจะมิใช่อับราม {แปลว่า บิดาผู้เป็นที่ยกย่อง } อีกต่อไป เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัม {ในที่นี้หมายความว่า บิดาของมวลชน} เพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย
คำอธิษฐานอวยพรตามพระทัยพระบิดาในเดือนนี้ คือ
1. เดือนนี้เป็นเดือนแห่งเผ่า
สิเมโอน (Simeon) שמעון
มาจากคำภาษาฮีบรูที่ออกเสียงว่า
ชามา” (Shama) שָׁמַע แปลว่า
ได้ยิน”(to hear) เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่จะต้อง "ได้ยินและตระหนัก" (to hear, to be concerned.”)
ที่มาของชื่อ สิเมโอน เนื่องด้วยเมื่อนางเลอาห์ตั้งครรภ์และคลอดลูกคนที่2เป็นบุตรชาย และตั้งชื่อด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจที่นางไม่ได้เป็นหญิงที่ยาโคบรัก เพราะท่านรักราเชล
ปฐก.29:31-33
31 พระเจ้าทรงเห็นว่ายาโคบชังเลอาห์ จึงทรงเบิกครรภ์ของนาง แต่ราเชลนั้นเป็นหมัน
32 นางเลอาห์ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย และตั้งชื่อว่า รูเบน {แปลว่า "ดูซิ บุตรชายแน่ะ"} ด้วยนางว่า "เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพเจ้า บัดนี้สามีจะรักข้าพเจ้าแน่ๆ"
33 นางเลอาห์ตั้งครรภ์มีบุตรชายอีกคนหนึ่งและว่า "เหตุพระเจ้าทรงได้ยิน {ฮีบรู ว่า ชามา} ว่าข้าพเจ้าเป็นที่ชัง พระองค์จึงทรงประทานบุตรชายคนนี้ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย" นางตั้งชื่อว่า สิเมโอน)
สิเมโอนจึงมีความรู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจ(Insecure) เดือนนี้เราต้องตระหนักว่าเราสามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไปได้ อย่าเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจ ทั้งนี้เพราะความไม่มั่นคงส่งต่อมาทางสายเลือดอย่างที่สิเมโอนมี เราจำเป็นต้องพัฒนาวินัยฝ่ายวิญญาณ เพราะวิญญาณชั่วจะเข้ามาจากความรู้สึกนี้ พวกมันรู้วิธีในการใช้รูปแบบของความผิดบาปในชีวิตเราดึงเรากลับไปหามัน อธิษฐานให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจด้วยความรักของพระบิดาและอธิษฐานเพิกถอนความบาปทางสายเลือดของสิเมโอน
ถ้อยคำแห่งการอธิษฐาน :
องค์พระผู้เป็นเจ้า ความชั่วร้ายใด ขอพระองค์ทรงสำแดงแก่ข้าพระองค์ เพื่อว่าความชั่วร้ายนั้นจะสามารถสิ้นสุดลง ให้เราป่าวประกาศว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ขอบคุณที่โดยองค์พระวิญญาณ ข้าพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
2.เดือนนี้เราจะตัดสินใจต่อสิ่งที่เราได้ยิน
เราจำเป็นต้องตัดสินใจว่า ข้าพเจ้าจะเพียงแค่ได้ยินสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัส หรือจะตอบสนองโดยการทำตาม
คำว่า ชามา”(Shama) คือจงฟังและระวังที่จะทำตามพระบัญชาของพระเจ้า
ฉธบ.6:1-6 โอ คนอิสราเอลทั้งหลาย เหตุฉะนั้นขอจงฟัง และจงระวังที่จะกระทำตามเพื่อพวกท่านจะไปดีมาดี...
ตอบสนองต่อพระเจ้าและรับการเปิดสำแดงเผยที่ช่วยให้เราเคลื่อนไปข้างหน้า เมื่อเราอยู่ในแนวเดียวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงนำมา เมื่อนั้นเราก็จะอยู่ในแนวเดียวกับเหล่าทูตสวรรค์(สดด.103:20) และหนทางของเราก็จะง่ายดายขึ้น
   
สดด.103:20 ข้าแต่ท่านทั้งหลาย ผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า ท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้กระทำตามพระวจนะของพระองค์ และฟังเสียงพระวจนะของพระองค์
เราจงมีความมั่นใจและป่าวประกาศพระนามของพระเจ้าว่า พระยาห์เวห์ ธิเคนู (Yahweh Tzikenu) พระเจ้าเป็นความชอบธรรม (ยรม.23:6 …และนี่จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่าน คือ 'พระเจ้าเป็นความชอบธรรม {หรือ ความรอด หรือ การช่วยกู้} ของเรา) และพระองค์ทรงฟังคำร้องทูลและทรงสถิตอยู่กับเรา พระนามว่า พระยาห์เวห์ ซามาห์ (Yahweh Shammah) (อสค. 48:35 … พระเจ้าสถิตที่นั่น")
3.เดือนแห่งตัวอักษรฮีบรู “เธท”(Teth))
อักษรภาพหมายถึง วงล้อ”(Wheel) ซึ่งคล้ายกับ ครรภ์สิ่งดี จะถืเนิดอย่างแน่นอน เดือนที่โลกจะเริ่มหดตัว ให้เฝ้าสังเกตดูแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นบ่อย แต่อย่าตื่น"ตระหนก"ตกใจ แต่จงตื่น "ตระหนัก" เพื่อรับรู้และฟังเสียงขององค์พระยาห์เวห์ พระองค์จะเปิดเผยความลับให้เราเข้าใจเพื่อเตือนภัยให้เรากลับใจ เสียงแผ่นดินไหว นี่คือ "สัญญาณเตือนใจ" วาระเวลาขององค์พระเป็นใจใกล้มาแล้ว จงเตรียมตัวพร้อม

ความลับของการตั้งครรภ์เริ่มที่จะเคลื่อนเข้าสู่มิติโลก เมื่อเราเห็นแผ่นดินไหว จงรู้ว่าพระเจ้าพร้อมแล้วที่จะให้กำเนิดบางสิ่ง
ตัวอักษร เธท เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามตามพระลักษณะของพระเจ้า 
4.เดือนที่สิงห์แห่งยูดาห์ กำลังคำรามเพื่อเรา
เนื่องจากเป็นเดือนของกลุ่มดาวสิงโต (Leo)
ยอล.3:16 พระเจ้าทรงเปล่งพระสิงหนาทจากศิโยน ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์จากเยรูซาเล็ม และฟ้าสวรรค์กับพิภพก็หวั่นไหว แต่พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยแห่งประชากรของพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งของอิสราเอล

(คำว่า "พระสิงหนาท" (Voice of the King) -พระดำรัสของกษัตริย์อันน่าเกรงขาม)

คำป่าวประกาศจากกษัตริย์จึงมีสิทธิอำนาจที่ได้รับรองเรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา" (royal decree) เป็นตัวบทกฏหมาย สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้
"พระราชกฤษฎีกา"ของพระเจ้าคือ "พระวจนะ" ของพระองค์ที่บันทึกในพระคัมภีร์ที่เราใช้อ่านและอธิษฐานป่าวประกาศ(declare)ตามนั้น จึงจะมีสิทธิอำนาจที่ได้รับรอง อธิษฐานป่าวประกาศ(declare)จึงจะสำเร็จ

ไม่ใช่ว่าเราจะอธิษฐานป่าวประกาศ(declare)อย่างไรก็ได้ เรียกว่า "เอาแต่ตามใจเรา แต่ไม่ได้ตามน้ำพระทัยพระเจ้า"

เราจึงต้องอธิษฐานป่าวประกาศ(declare)ตามพระวจนะของพระเจ้า(decree)  เพื่อคำอธิษฐานของเราจะไม่ถูกปฏิเสธ (decline)
ดังนั้นเราต้องคำรามในความเชื่อ การสรรเสริญนมัสการของเรานำการทรงสถิต

สดด.19:2…สวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า

พระเจ้าจะเริ่มที่จะปลดปล่อยสิ่งต่างๆเพื่อเรา ดังนั้นพระประสงค์ของพระบิดากำลังถูกทำให้สำเร็จ พระองค์จะเริ่มทำสิ่งต่าง ให้สำเร็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองและการมีส่วนร่วมของเรา จงให้เดือนนี้เป็นแห่งเสียงสรรเสริญที่ยินดีและมีพลัง
5.เดือนนี้พระเจ้าทรงทำลายเพื่อพระองค์จะสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ 

จงขอพระเจ้าให้ทรงทำลายโครงสร้างและรากฐานเก่าที่ขัดขวางเราและการเคลื่อน ไหวของพระเจ้าไม่ให้ก้าวหน้าไป
6.เดือนนี้จะมีจุดที่ตกต่ำหรืออาจจะสูงสุด, ตามประวัติศาสตร์มีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นในวันที่ 9 ของเดือนนี้เป็นเวลาที่พระวิหารถูกทำลาย ตามธรรมเนียมยิว พวกเขาจะถือช่วงเวลา 3 สัปดาห์นี้ตั้งแต่ วันที่ 17 เดือนทัมมุส(Tammuz)จนถึงวันที่ 9เดือนอับ เรียกว่า"Bein ha-Metzarim"
 ( בין המצרים) เป็นช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์เพื่อรำลึกถึงพระวิหารถูกทำลาย และช่วงเดือนนี้มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าคือ
อาโรน มหาปุโรหิตสิ้นชีวิตในวันที่ 1เดือนนี้ (กดว.33:38)
ดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเฝ้าระวัง รับการชำระชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้า แต่ขอหนุนใจไม่ให้มัวแต่โศกเศร้าเพราะพระวจนะกล่าวว่า "อย่าร้องไห้เลย นี่แน่ะ สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์...พระองค์ทรงมีชัยแล้ว ..."(วว.5:5)

สิงห์แห่งยูดาห์กำลังคำรามเพื่อเรา!
เมื่อมีจุดตกต่ำจะมีจุดแห่งการยกขึ้นให้สูงสุด

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งจุดสูงสุด ถ้าเรายกเปลี่ยนระดับให้ถูกต้อง เราก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่สิ่งที่พระเจ้ามีไว้สำหรับเราในอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้น เราต้องเข้าใจในระดับใหม่ของการพัฒนาอารมณ์นิสัยเสียที่หลงเหลืออยู่ ไม่เช่นนั้นแล้ว เราก็จะต่อต้านคำแนะนำของพระเจ้าโดยไม่ตั้งใจ ไม่มีสิ่งใดต่อต้านการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้

สดด.32:8...เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไป เราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่
 ถ้อยคำแห่งการอธิษฐาน :
ขอบคุณพระองค์สำหรับความเข้าใจในระดับใหม่ ให้ความเข้าใจนี้เพิ่มพูนทีวีขึ้นเพื่อข้าพระองค์จะไม่ขัดขวางคำแนะนำ ชี้แนะของพระองค์ ขอที่จะไม่มีสิ่งใดขัดขวางการทรงนำของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ได้
7.ดือนที่อาณาจักรก้าวหน้าไปผ่านการเป็นหุ้นส่วน

จงตระหนักรู้ถึงหุ้นส่วนของเรา เฝ้ามองดูพวกเขา สิ่งนี้จะเป็นมากกว่าแค่การเชื่อมต่อ(connection) จงตระหนักรู้และสนับสนุนหุ้นส่วนที่พระเจ้าให้กับเรา

ในเดือนข้างหน้าที่จะถึงนี้คือเดือนเอลลูล(Elul)(7ส.ค.-4 ก.ย.2013)จะเป็น "เดือนแห่งจอมราชาที่อยู่ในสมรภูมิชีวิตของเรา!"(The King the field) พระองค์จะอยู่เคียงข้างเราในทุกแห่งหน

โปรดติดตามอ่าน คำอธิษฐานอวยพรในเดือนเอลลูล(Elul)ปี 5773 ในเดือนหน้านะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น