08 เมษายน 2560

การเดินทางสู่เป้าประสงค์เพื่อปัสกา

พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อร่วมฉลองเทศกาลปัสกา(Passover) 
ปัสกาเป็นเทศกาลที่ชนชาติอิสราเอลระลึกถึงวันที่ได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของอียิปต์ (อพยพ 12) 
พระยาห์เวห์ทรงใช้โมเสสนำชนชาติอิสราเอลไปยังแผ่นดินคานาอันที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ชนชาติของพระองค์

ยอห์น 12:12-17
12  วันรุ่งขึ้น เมื่อมหาชนที่มาร่วมงานเทศกาล(ปัสกา)นั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม
13 ​พวกเขาก็ถือทางอินทผลัมพากันออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่า โฮซันนา ​​ ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ​​ ​คือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญ
14 ​และพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่ง จึงทรงลานั้นดังคำที่เขียนไว้ว่า
15 “ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย จงดู กษัตริย์ของเธอเสด็จมา ประทับบนลูกลา” ​

การที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาที่กรุงเยรูซาเล็ม เป็นไปตามเป้าประสงค์ของพระบิดาที่กำหนดให้พระเยซูคริสต์เป็นแกะปัสกา ที่ถูกฆ่าเพื่อให้โลหิตหลั่งออกเพื่อไถ่นำความรอดมาสู่คนทั้งหลาย 

กรุงเยรูซาเล็ม นครแห่งสันติภาพจะสงบสุขเพราะพระเมสสิยาห์(Messiah) ที่คนยิวรอคอย พระองค์เข้ามาถึงแล้ว

ตามคำเผยพระวจนะของเศคาริยาห์  กล่าวว่า ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริงอย่างยิ่งเถิด โอ บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้อง ดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอ ทรงความยุติธรรมและความรอด พระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูกลา”  (เศคาริยาห์ 9:9)  
  
เมื่อพระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้าในเยรูซาเล็ม คนยิวที่รอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์(Messiah)  พวกเขาต้องการแต่งตั้งพระเยซูคริสต์ให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขา  เพราะประชาชนเห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทำและพวกเขาคิดว่าพระเยซูคริสต์สามารถนำการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของโรมัน

ประชาชนต่างร้องว่า โฮซันนา ซึ่งภาษาเดิมหมายความว่า ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิด” “ขอทรงโปรดให้รอดเดี๋ยวนี้เถิด

การเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้  พระเยซูคริสต์ได้เปิดเผยความจริงว่า พระองค์ทรงเดินทางไปสู่เป้าประสงค์ของพระบิดาเพื่อช่วยเราให้รอดจากการเป็นทาสของความบาป ความตาย ไปสู่ความเป็นไทในพระองค์  พระองค์ทรงมาเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของโลกของมวลมนุษยชาติ

การทรงลาของพระเยซูคริสต์ เป็นหมายสำคัญที่บ่งบอกว่า พระองค์เสด็จมาเป็นกษัตริย์ที่จะครองจิตใจของมนุษย์ด้วยความรัก ความถ่อมใจด้วยใจเชื่อฟังเป้าประสงค์ของพระบิดา  ตามถ้อยคำจากพระธรรม

ฟิลิปปี 2:3-11  
ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทาน พระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์ เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกลงกราบพระเยซู และเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้า”  
 
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ เป็นพระผู้ช่วยที่จะแบกภาระและรับเอาความผิดบาปของเราทั้งหลาย ดั่งเช่น ลาเป็นพาหนะที่ใช้แบกและขนสัมภาระต่างๆ

ก่อนที่พระเยซูจะถูกจับไปตรึงที่กางเขนในเทศกาลปัสกา มีการรับประทานขนมปังไร้เชื่อ(Matzah) และพระเยซูคริสต์ทรงตั้งพิธีมหาสนิทขึ้นเพื่อให้ระลึกสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา

ลูกา 22:14-17  
14เมื่อ​ถึง​เวลา ​พระ​องค์​ประทับ​ลง​และ​เสวย​พร้อม​กับ​พวกอัครทูต
15 ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า ​“เรา​มี​ความ​ปรารถนา​อย่าง​ยิ่ง​ที่​จะ​รับประทานปัสกา​นี้​กับ​ท่าน​ก่อนที่​เรา​จะต้อง​ทน​ทุกข์
16 ​เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เรา​จะ​ไม่​รับประทานปัสกา​นี้​อีก​จนกว่า​จะ​สำเร็จ ความ​หมาย​ของปัสกา​นั้น​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า”
17 ​พระ​องค์​ทรง​หยิบ​ถ้วย เมื่อ​ขอบ​พระ​คุณ​แล้ว​ตรัส​ว่า “จง​รับ​ถ้วย​นี้​ไป​แบ่ง​กัน​ดื่ม
18 ​เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เรา​จะ​ไม่​ดื่ม​จาก​ผล​ของ​เถา​องุ่น​อีก​ต่อไป​จนกว่า​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​จะ​มา”
19 ​พระ​องค์​ทรง​หยิบ​ขนม​ปัง เมื่อ​ขอบ​พระ​คุณ​แล้ว​ก็​ทรง​หัก​ส่ง​ให้​พวก​เขา ตรัส​ว่า “นี่​เป็น​กาย​ของ​เรา ซึ่ง​ให้​ไว้​สำหรับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย จง​ทำ​อย่าง​นี้​เพื่อ​เป็น​ที่​ระลึก​ถึง​เรา”

20 เมื่อ​รับประทาน​แล้ว จึง​ทรง​หยิบ​ถ้วย​และ​ทรง​ทำ​เหมือน​กัน​ตรัส​ว่า “ถ้วย​นี้​ที่​เท​ออก​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย เป็น​พันธสัญญา​ใหม่​โดย​โลหิต​ของ​เรา​

พันธสัญญาใหม่นี้ คือ พันธสัญญาแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไข พระเยซูคริสต์มาตายเพื่อเราที่กางเขน พระเยซูแบกความบาปผิดทุกสิ่งไปแทนเราแล้ว  เราได้รับการผ่านเว้น(Passover)จากความตาย

พระเยซูคริสต์จึงเป็นอาหารแห่งชีวิต เพื่อเราจะมีชีวิตโดยพระองค์ ตามเป้าประสงค์ของพระบิดา
ยอห์น  6:35-40
35  พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า เราเป็นอาหารแห่งชีวิต คนที่มาหาเราจะไม่หิว และคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย
36 แต่เราก็บอกพวกท่านแล้วว่า ท่านเห็นเราแล้วแต่ไม่วางใจ
37 สารพัดที่พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเรา และคนที่มาหาเรา เราจะไม่ขับไล่เลย
38 เพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามา
39 และพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือ ให้เรารักษาทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้กับเรา ไม่ให้หายไปสักสิ่งเดียว แต่ทำให้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย
40 เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเรา ที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจพระองค์มีชีวิตนิรันดร์ และเราเองจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย

ขอบคุณพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นขึ้นจากความตายเป็นการถวายผลแรกในเทศกาลปัสกา 

 1 โครินธ์ 15:20-25  
20 ​แต่​บัดนี้ ​พระ​คริสต์​ทรง​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​แล้ว และ​ทรง​เป็น​ผล​แรก​ของ​พวก​ที่​ล่วง​หลับ​ไป
21 ​เพราะ​ว่า​ใน​เมื่อ​ความ​ตาย​เกิดขึ้น​โดย​มนุษย์​คน​หนึ่ง การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​ก็​เกิดขึ้น​โดย​มนุษย์​คน​หนึ่ง​เช่นกัน
22 ​เพราะ​ว่า เช่น​เดียว​กับที่​ทุก​คน​ต้อง​ตาย​โดย​เกี่ยวเนื่อง​กับ​อาดัม ทุก​คน​ก็​จะ​ได้รับ​ชีวิต​โดย​เกี่ยวเนื่อง​กับ​พระ​คริสต์​
23 ​แต่​ว่า​จะ​เป็นไป​ตามลำดับ คือ​พระ​คริสต์​ทรง​เป็น​ผล​แรก ต่อจากนั้น​ก็​คือ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​ของ​พระ​คริสต์​ใน​เวลา​ที่​พระ​องค์​เสด็จ​กลับมา
24 ​แล้ว​ก็​จะ​เป็น​เวลา​อวสาน​ซึ่ง​พระ​คริสต์​จะ​ทรง​มอบ​อาณาจักร​แด่​พระ​เจ้า​พระ​บิดา และ​จะ​ทรง​ทำลาย​ภูตผี​ที่​ครอบ​ครอง​ทั้งหมด ภูติผี​ที่​มี​สิทธิอำนาจ​และ​ที่​มี​ฤทธานุภาพ
25 ​เพราะ​ว่า​พระ​คริสต์​ทรง​ต้อง​ครอบ​ครอง​จนกว่า​พระ​เจ้า​จะ​ทรง ปราบ​ศัตรู​ทั้งหมด​ให้​อยู่​ใต้​พระ​บาท​ของ​พระ​คริสต์​​

พระเยซูคริสต์ได้ก้าวออกมาจากหลุมแห่งความตายในเทศกาลปัสกา เพื่อประกาศชัยชนะให้เรายึดมั่นในสิ่งที่พระองค์ทำ เราจึงต้องก้าวตามพระองค์ไปสู่ความก้าวหน้าที่ผ่านอุปสรรคในชีวิต


"ความก้าวหน้า ไม่ใช่เพียงการก้าวให้ทันโลก หรือก้าวล้ำตามใคร หากแต่เป็นก้าวไกลในความเชื่อ และก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่เป้าประสงค์ลิขิตของพระเจ้า"

พระเยซูคริสต์ทรงก้าวเดินมายังกรุงเยรูซาเล็ม ทรงลูกลา และก้าวเดินไปสู่ไม้กางเขนด้วยชัยชนะ

ขอพระเจ้าอวยพรในช่วงเทศกาลปัสกาในปี 2017 ที่จะมาถึงในช่วงเย็นวันที่ 10 - 18 เมษายนนี้นะครับ

ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นช่วง Passion week คือสัปดาห์ระลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์ มีสิ่งใดที่เป็นข้อคิด ติดตามบทความในครั้งต่อไปได้ครับ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น