18 เมษายน 2560

พระวิญญาณบริสุทธิ์พรากไปจากผู้เชื่อได้หรือไม่?

พระวิญญาณบริสุทธิ์พรากไปจากผู้เชื่อได้หรือไม่? โดย Haiyong Kavilar

ข้อพระคัมภีร์ที่ผู้คนหวาดกลัว
มีข้อพระคัมภีร์บางข้อ ที่ทำให้ผู้คนมีความหวาดกลัวว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถพรากหรือหนีไปได้
(1ซามูเอล 16:14) พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ละ​จาก​ซาอูล และ​วิญ​ญาณ​ชั่ว​จาก​พระ​ยาห์​เวห์​ก็​ทร​มาน​ซาอูล
(สดุดี 51:11) ขอ​อย่า​ทรง​เหวี่ยง​ข้า​พระ​องค์​ไป​จาก​พระ​พักตร์​พระ​องค์ และ​ขอ​อย่า​ทรง​นำ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์​ไป​จาก​ข้า​พระ​องค์
จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ดูประหนึ่งว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถละหรือพรากไปจากได้ อย่างไรก็ตามข้อพระคัมภีร์ที่ยกมานี้ต่างอยู่ในภาคพันธสัญญาเดิม

พันธสัญญาใหม่ประเสริญกว่าพันธสัญญาเดิม
       อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้พวกเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่อันเป็นพันธสัญญาที่ประเสริฐกว่าพันธสัญญาเดิม
(ฮีบรู 8:6) แต่​บัดนี้​พระ​เยซู ทรง​ได้​รับ​พันธ​กิจ​ที่​สูงส่ง​กว่า​ของ​พวก​เขา เช่น​เดียว​กับ​ที่​พระ​องค์​ทรง​เป็น​คน​กลาง​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา​อัน​ประ​เสริฐ​กว่า ซึ่ง​ตั้ง​อยู่​บน​พระ​สัญ​ญา​ที่​ประ​เสริฐ​กว่า

       พันธสัญญาแต่อย่างก็มีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปตามพันธสัญญานั้นๆ ในพันธสัญญาโมเสสที่อิงกับธรรมบัญญัติมีการสรุปรวบยอดคือ “จงรักพระเจ้าอย่างหมดหัวใจและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” แต่นี่เป็นเพียงการสรุปรวบยอดของพันธสัญญาเดิมที่ด้อยกว่าพันธสัญญาใหม่ ในพันธสัญญาใหม่มีเพียงบัญญัติเดียวคือ ”จงรักซึ่งกันและกันเหมือนที่พระเยซูทรงรัก”
(ยอห์น 13:34) เรา​ให้​บัญ​ญัติ​ใหม่​ไว้​กับ​พวก​ท่าน คือ​ให้​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน เรา​รัก​พวก​ท่าน​มา​แล้ว​อย่าง​ไร ท่าน​ก็​จง​รัก​กัน​และ​กัน​ด้วย​อย่าง​นั้น
ในพันธสัญญาเดิมได้สั่งให้ผู้คนรักเหมือนรักตนเอง แต่ในพันธสัญญาใหม่มีพระบัญญัติให้รักเหมือนดั่งที่พระเยซูทรงรัก มาตรฐานของความรักในพันธสัญญาใหม่เป็นมาตรฐานที่สูงส่งกว่าพันธสัญญาเดิม
นอกจากนี้ในพันธสัญญาใหม่มองว่าการรักพี่น้องถือว่าเป็นการรักพระเจ้า ในพันธสัญญาใหม่ไม่ได้แยกระหว่างการรักพระเจ้ากับการรักพี่น้อง แต่ได้นับรวมกันว่าการรักพี่น้องถือว่าเป็นการรักพระเจ้า
(ยอห์น 14:15) “ถ้า​พวก​ท่าน​รัก​เรา[พระเยซู-พระเจ้า] ท่าน​ก็​จะ​ประ​พฤติ​ตาม​บัญ​ญัติ​ของ​เรา[จงรักซึ่งกันและกัน]
        เนื้อหาของพันธสัญญาใหม่ในเรื่องความรักนั้นแตกต่างไปจากพันธสัญญาเดิม เนื้อหาเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพันธสัญญาใหม่ก็แตกต่างไปจากพันธสัญญาเดิมด้วย ในพันธสัญญาเดิม พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถพรากไปจากผู้คนได้ แต่ในพันธสัญญาใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตกับผู้เชื่อตลอดไป
(ยน.14:16) เรา​จะ​ทูล​ขอ​พระ​บิดา และ​พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​ผู้​ช่วย​อีก​ผู้​หนึ่ง[พระวิญญาณบริสุทธิ์]​ให้​กับ​พวก​ท่าน เพื่อ​จะ​อยู่​กับ​ท่าน​ตลอด​ไป
        ในภาษาไทย ข้อพระคัมภีร์นี้บอกชัดเจนว่าในพันธสัญญาใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับผู้เชื่อตลอดไป

การสถิต “บน” กับการสถิต “ใน”
ในพันธสัญญาเดิม เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตกับผู้คน พระองค์ทรงสถิตอยู่ “บน” ผู้คนเพื่อให้ฤทธิ์เดชเป็นครั้งคราว ตามรากภาษาของพระคัมภีร์แล้ว ไม่มีส่วนไหนในพันธสัญญาเดิมที่กล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิต “ใน” ผู้คน มีเพียงแต่สถิตอยู่ “บน” ผู้คนเท่านั้น
มีหลายเหตุการณ์ในพันธสัญญาเดิมที่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ “บน” ผู้คน แล้วคนนั้นก็มีพละกำลังหรือได้รับถ้อยคำในการเผยพระวจนะ การสถิตอยู่ “บน” ผู้คนจึงเป็นการสถิตในมิติของฤทธิ์เดชอย่างไรก็ตามในพันธสัญญาใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เพียงแต่สถิตอยู่ “บน” ผู้คนเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงสถิต “ใน” ผู้คนด้วย
(เอเสเคียล36:27) เรา​จะ​ใส่​วิญ​ญาณ​ของ​เรา​ไว้​ภาย​ใน​ของ​เจ้า​ทั้ง​หลาย แล้ว​ทำ​ให้​เจ้า​ดำ​เนิน​ตาม​กฎ​เกณฑ์​ของ​เรา...
        บริบทของข้อพระคัมภีร์นี้ได้กล่าวถึงการก้าวเข้าสู่พันธสัญญาใหม่ ที่พระเจ้าจะใส่พระวิญญาณของพระองค์ไว้ “ภายใน” ผู้เชื่อ เพื่อให้ผู้เชื่อดำเนินตามกฏเกณฑ์ของพระองค์ คือกฏเกณฑ์แห่งความรักของพันธสัญญาใหม่ การสถิต “ใน” มีความแตกต่างจากการสถิต “บน” การสถิต “ใน” ให้มิติของความรัก เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สถิต “ใน” ผู้เชื่อแล้ว ผู้เชื่อจึงมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในทำให้ผู้เชื่อมีความรักต่อผู้คน ในทางตรงกันข้าม การสถิต “บน” ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้ผู้เชื่อมีฤทธิ์เดชในการทำพันธกิจ 
การสถิต “บน” à   ให้ฤทธิ์เดช
การสถิต “ใน” à   ให้ความรัก

เมื่อผู้เชื่อรับการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ บางครั้งผู้เชื่อจะสัมผัสถึงสันติสุขและมีความรักต่อผู้คน แต่บางครั้งผู้เชื่อก็จะสัมผัสถึงฤทธิ์เดชและสำแดงของประทานต่างๆออกมา ทั้งนี้เพราะในพันธสัญญาใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีพันธกิจของการให้ฤทธิ์เดชแบบการสถิต “บน” และปลดปล่อยความรักแบบการสถิต “ใน”

การสถิต “ใน” เป็นการสถิตนิรันดร์

บางครั้งการสถิต “บน” ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นการสถิตแบบครั้งคราวเพื่อให้ฤทธิ์เดช แต่การสถิต “ใน” ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นการสถิตแบบตลอดไป(นิรันดร์) เมื่อผู้เชื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อบังเกิดใหม่ ผู้เชื่อก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ อันเป็นชีวิตที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะเป็นชีวิตที่อยู่ภายในผู้เชื่อตลอดนิรันดร์
ในพันธสัญญาใหม่ แม้ว่าผู้เชื่อจะทำผิดพลาดมากมายเพียงใด แม้ผู้เชื่อจะทำสิ่งเลวร้ายมากขนาดไหน พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่มีวันที่จะหนีออกไปจากผู้เชื่อ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเสียใจกับสิ่งที่ผู้เชื่อทำได้ ดังนั้นการดำเนินชีวิตคริสเตียนจึงไม่ใช่การดำเนินชีวิตที่กลัวว่าจะสูญเสียความรอดหรือกลัวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพรากจากไป แต่การดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการดำเนินชีวิตที่มีปฏิสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยทำให้พระองค์ยิ้มและไม่เสียพระทัย
(อฟ.5:30)และ​อย่า​ทำ​ให้​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​เจ้า​เสีย​พระ​ทัย ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น​ท่าน​ได้​รับ​การ​ประ​ทับ​ตรา​ไว้​สำ​หรับ​วัน​ที่​จะ​ได้​รับ​การ​ไถ่

หนังสือแนะนำเพิ่มเติม
Sides, DaleThe Anointing In & On2nd edUSALiberating Ministries for Christ International,  2008.
Welton, JonathanUnderstanding the Whole BibleUSAWelton Academy,  2014.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น