03 กันยายน 2556

ความหมายฝ่ายวิญญาณของประตูรอบกำแพงเยรูซาเล็ม

สวัสดีครับเพื่อนผู้อ่านทุกท่าน บทความครั้งนี้เป็นการต้อนรับการเริ่มต้นปีใหม่ตามปฏิทินฮีบรูคือ  ปี 5774 Ayin Dalet ปีแห่งประตู 
ผมขอนำเสนอบทความเรื่อง ความหมายฝ่ายวิญญาณ 12 ประตูรอบกำแพงเยรูซาเล็ม ดังนี้ครับ
กำแพงเมืองถือเป็นสิ่งที่สำคัญของเมือง เพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ หากผู้ใดสามารถยึดประตูเมืองได้ จะเป็นฝ่ายได้เปรียบและกำชัยได้
ประตูเมืองที่กำแพงของอิสราเอลมีความสำคัญเพราะในสมัยก่อนเป็นพระวิหารที่สวยสดงดงาม แต่ภายหลังถูกทำลายโดยชาวบาบิโลน และคนยิวถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย ต่อมาบาบิโลนพ่ายแพ้ต่ออาณาจักรเปอร์เซีย จนกระทั้งสมัยพระราชาไซรัสมีประกาศิตให้คนยิวกลับบ้าน  เนหะมีย์จึงกลับไปการสร้างชาติอิสราเอลขึ้นใหม่  ในปี 538 ก่อนค.ศ. เพื่อสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในพระธรรมเนหะมีย์บทที่ 3 จึงบันทึกไว้ว่ามีประตูต่างๆ 12 ประตูด้วยกัน ดังนี้ (ไล่จากทิศเหนือไปสู่ตะวันตก) 
   1. ประตูแกะ(Sheep gate)

Sheep gate

เนหะมีย์ 3:1  บรรดาปุโรหิตและเขาทั้งหลายได้สร้างประตูแกะ  เขาได้ทำพิธีชำระให้บริสุทธิ์และได้ตั้งบานประตู  
เนหะมีย์ 3:32  และระหว่างห้องชั้นบนที่มุมกับประตูแกะนั้น 

ยอห์น 5:2 ในกรุงเยรูซาเล็มที่ริมประตูแกะมีสระอยู่สระหนึ่ง  ภาษาฮีบรูเรียกสระนั้นว่า  เบธซาธา  เป็นที่ซึ่งมีศาลาห้าหลัง
ความหมายในฝ่ายวิญญาณ พระเยซูเป็นประตูแกะเป็นผู้เลี้ยงที่ดี 
ยอห์น 10:7   พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า  "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า  เราเป็นประตูของแกะทั้งหลาย

เราจึงต้องเข้าไปหาพระองค์ดั่งลูกแกะที่ฟังเสียงผู้เลี้ยงและเดินตามไปยังที่คอกแกะของพระองค์


2. ประตูตรวจพล( Inspection gate - Miphkad gate)


Inspection gate
เนหะมีย์ 3:31 ถัดเขาไป มัลคิยาห์ช่างทองคนหนึ่งได้ซ่อมแซมไกลไปจนถึงเรือนของคนใช้ประจำพระวิหารและของพ่อค้า ตรงข้ามกับประตูตรวจพล จนถึงห้องชั้นบนที่มุม 

เอเสเคียล 43:21 ท่านจงเอาวัวผู้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และท่านจงเผามันเสียในที่ที่กำหนดไว้   (Miphkad) ซึ่งเป็นที่ของพระวิหารภายนอกสถานนมัสการ

ความหมายในฝ่ายวิญญาณ : ประตูตรวจพล เล็งถึง การตรวจสอบ การนับจำนวนและเล็งถึงการพิพากษาระหว่างผู้ที่เชื่อไปที่บัลลังก์พระคริสต์ ผู้ไม่เชื่อไปที่บัลลังก์สีขาว

2โครินธ์ 5:10-11
10 เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรือชั่ว
11 เพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจับใจ เราจึงชักชวนคนทั้งหลาย เราเป็นอย่างไรก็เป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้า และข้าพเจ้าหวังว่าเราได้ปรากฏประจักษ์แก่จิตสำนึกผิดและชอบของท่านด้วย

เราจึงต้องสำรวจชีวิตของเราเสมอ เพราะในวาระสุดท้ายเราต้องกล่าวรายงานต่อพระองค์ เพื่อจะรับรางวัลที่บัลลังก์ของพระคริสต์ แต่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องรับการพิพากษาที่บัลลังก์สีขาว

3. ประตูตะวันออก(East gate) หรือประตูทองคำ (Golden gate)หรือประตูงาม(Beautiful gate) กจ.3 ปัจจุบันถูกปิดไว้ และพระเยซูคริสต์จะเสด็จเข้าทางนี้


East gate
เนหะมีย์ 3:29 ถัดเขาไป ซาโดกบุตรอิมเมอร์ ได้ซ่อมแซมที่ตรงข้ามกับเรือนของเขา ถัดเขาไป เชไมอาห์ บุตรเชคานิยาห์คนเฝ้าประตูตะวันออกได้ซ่อมแซม

กิจการของอัครทูต 3:10 จึงรู้ว่าเป็นคนนั้นซึ่งนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามแห่งพระวิหาร เขาจึงพากันมีความประหลาดและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่คนนั้น

เศคาริยาห์ 14:4 ในวันนั้น พระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้านตะวันออก และภูเขามะกอกเทศนั้นจะแยกออกเป็นสองส่วน จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมีหุบเขากว้างมากคั่นอยู่ ภูเขากึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางเหนือ และอีกกึ่งหนึ่งจะถอยไปทางใต้


ความหมายในฝ่ายวิญญาณ : ประตูตะวันออกจะถูกเปิดเพื่อรองรับพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาทางประตูนี้เอเสเคียล 10:19 เมื่อเหล่าเครูบออกไปก็กางปีกออกบินขึ้นไปจากพิภพต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้า วงล้อก็ตามข้างไปด้วยและไปยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูด้านตะวันออกของพระนิเวศแห่งพระเจ้า และพระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่เหนือเครูบเหล่านั้น


เอเสเคียล 11:1 พระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้น และนำข้าพเจ้ามายังประตูด้านตะวันออกของพระนิเวศแห่งพระเจ้า ซึ่งหันหน้าไปทิศตะวันออก ดูเถิด ที่ทางเข้าประตูมีผู้ชายอยู่ยี่สิบห้าคนและท่ามกลางนั้นข้าพเจ้าเห็นยาอาซันยาห์บุตรอัสซูร์ และเป-ลาทียาห์บุตรเปไนยาห์ เจ้านายแห่งประชาชน
มัทธิว 24: 31-33
31 พระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนัก ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว ทั้งสี่ทิศนั้น ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น
32 "จงเรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดื่อ เมื่อแตกกิ่งแตกใบ ท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว
33 เช่นนั้นแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นบรรดาสิ่งเหล่านั้นก็ให้รู้ว่า พระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้ว

ในปีนี้จะเป็นปีแห่งประตูจะเป็นปีที่มีใจเกื้อกูลกรุณา
ตัวอักษรดาเล่ท์ (ד -Dalet)  หมายถึง การยกระดับและการเลื่อนระดับ (lifting up – elevation
นอกจากนี้ ตัวอักษรดาเล่ท์  หมายถึง ผู้ขัดสนที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนรวย(Gimel ตัวอักษรในปีที่ผ่านมา) แสดงถึงพระพรที่จะได้รับต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
(The dalet. the poor man, receives charity from the rich man, the gimel.ในพระธรรม กจ.3:1-8 ที่ประตูงามคนขัดสนจะได้รับการช่วยเหลือ
ปีก่อนเป็นปีแห่งตัวอักษรกิเมลเป็นรากของคำว่า gomel ใช้ในความหมายของ ผู้อุปการะ หรือ ผู้ที่ปฏิบัติอย่างใจกรุณา   (สภษ 31:12) เธอจะทำความดีให้เขา ไม่ทำความร้าย ตลอดชีวิตของเธอ กิเมลเป็นเครื่องหมายแสดงพระกรุณานิรันดร์ของพระเจ้า   นี่เป็นของความหมายที่เราต้องทำความเข้าใจเพื่อเราจะได้คาดหวังในการได้รับมรดกแห่งพระพรความมั่งคั่งเมื่อเราเชื่อมต่อกับชนชาติของพระเจ้าคืออิสราเอล (ปฐก.12) เราจะได้รับพระพร
ดังนั้นในปีที่ผ่านมา คนที่ได้รับพระพรในปีแห่งมวลอูฐจะเป็นผู้ส่งผ่านพระพรให้กับผู้ขัดสนในปี 5774 นี้ คนที่ขาดจะได้รับการเติมเต็ม คนที่ขัดสนจะมีอย่างเพียงพอ


4.ประตูม้า(Horse gate)
เนหะมีย์ 3:28 บรรดาปุโรหิตได้ซ่อมแซมเหนือประตูม้าขึ้นไป ต่างก็ซ่อมที่ตรงข้ามกับเรือนของตน


Horse gate

ความหมายในฝ่ายวิญญาณ : ม้าใช้เป็นพาหนะของกษัตริย์ที่จะทรงในสงคราม พระเยซูจะขี่ม้าข้าวเพื่อปราบสิ่งสารพัดอยู่ใต้พระบาทของพระองค์
วิวรณ์ 19:14 เหล่าพลโยธาในสวรรค์สวมอาภรณ์ผ้าป่านเนื้อละเอียดขาวบริสุทธิ์ ได้นั่งบนหลังม้าขาวตามเสด็จพระองค์ไป

เราต้องเตรียมชีวิตเป็นดั่งประตูที่เตรียมต้อนรับจอมราชาแห่งพระสิริที่เสด็จมา (สดด.24)

 5. ประตูน้ำ (Water gate) ประตูนี้เป็นสถานที่ที่เนหะมีย์ใช้อ่านพระวจนะให้ประชาชนฟัง

 (ประตูน้ำนี้ไม่ใช่ประตูน้ำแถว Central word บ้านเรานะครับ)


Water gate
เนหะมีย์ 3:26 และคนใช้ประจำพระวิหารอยู่ที่โอเฟลได้ซ่อมแซมไปจนถึงที่ตรงข้ามกับ  ประตูน้ำทางด้านตะวันออกและที่หอคอยยื่นออกไป
เนหะมีย์ 8:3 และท่านหันหน้าไปทางลานเมืองหน้าประตูน้ำ อ่านตั้งแต่เช้าตรู่จนเที่ยง วัน ต่อหน้าผู้ชายผู้หญิงกับบรรดาผู้ที่ฟังเข้าใจได้ และประชาชนก็ตะแคงหูฟังพระธรรม

ความหมายในฝ่ายวิญญาณ : พระวจนะเป็นดั่งน้ำที่มาชำระชีวิตของเรา ทำให้เราบริสุทธิ์ชอบธรรม
วิวรณ์ 19:8 ทรงโปรดให้เจ้าสาวสวมผ้าป่านเนื้อละเอียดใสบริสุทธิ์ เพราะผ้าป่านเนื้อดีนั้นได้แก่ การประพฤติอันชอบธรรมของพวกธรรมิกชน"

เราต้องเตรียมชีวิตด้วยการชำระด้วยพระวจนะของพระเจ้าเสมอ


6. ประตูน้ำพุ(Fountain gate 

Fountain gate
เนหะมีย์ 3:15 ชัลลูม บุตรคลโฮเซห์ ผู้ปกครองแขวงมิสปาห์ ได้ซ่อมแซมประตูน้ำพุ ได้สร้างมุง และตั้งบานประตูติดลูกสลักและดาลประตู ท่านได้สร้างกำแพงสระเชลาห์ตรงไปทางราชอุทยานไกลไปจนถึงบันไดซึ่งลงไปจากนครดาวิด

    ประตูน้ำพุ(Fountain Gate) เป็นช่องทางไปสู่นครของดาวิด ถัดไปจะเป็นสระสิโลอัม

เนหะมีย์ 3:15   ชัลลูม  บุตรคลโฮเซห์ ผู้ปกครองแขวงมิสปาห์ได้ซ่อมแซมประตูน้ำพุ  ได้สร้างมุง  และตั้งบานประตูติดลูกสลักและดาลประตูท่านได้สร้างกำแพงสระเชลาห์ (สระสิโลอัม) ตรงไปทางราชอุทยานไกลไปจนถึงบันไดซึ่งลงไปจากนครดาวิด
 
เนหะมีย์ 12:37    ที่ประตูน้ำพุ  เขาทั้งหลายเดินตรงไปขึ้นบันไดของนครดาวิด  ที่ทางขึ้นกำแพง  เหนือพระราชวังของดาวิดถึงประตูน้ำทางทิศตะวันออก
ช่องทางนี้เป็นช่องทางอุโมงค์น้ำของเฮเซคียาห์เจาะไว้ เล็งถึงการทะลุทะลวงชีวิตในฝ่ายวิญญาณไปสู่ความสดใหม่

2 พงศาวดาร 32:30   เฮเซคียาห์องค์นี้เองทรงปิดทางน้ำออกตอนบนของน้ำพุกีโฮนเสีย  แล้วนำไปให้ไหลลงไปทางทิศตะวันตกของนครดาวิด  และเฮเซคียาห์ทรงจำเริญในพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์
 
ประตูน้ำพุ เล็งถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นน้ำแห่งชีวิตทำให้เรามีความสดใหม่ไม่หิวกระหาย

อิสยาห์ 55:1-3
   1   "เชิญทุกคนที่กระหาย  จงมาถึงน้ำ  และผู้ที่ไม่มีเงิน  มาซื้อกินเถิด  มาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมเถิด  โดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่า
   2   ทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหาร  และใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งซึ่งมิให้อิ่มใจ  จงเอาใจใส่ฟังเรา  และรับประทานของดี  และให้ตัวปีติยินดีในไขมัน
   3   เอียงหูของเจ้า  และมาหาเรา  จงฟัง  เพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิต  และเราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้า  อนุสนธิ์  ความรักอันมั่นคงแน่นอนของเราต่อดาวิด

ในปี 5774 นี้ เราจะเข้าไปในประตูแห่งมิติความสดใหม่ในฝ่ายวิญญาณ เป็นเวลาแห่งการเชื้อเชิญจากพระเยซูคริสต์ที่ทรงเป็นประตูน้ำพุแห่งน้ำแห่งชีวิต

พระองค์กล่าวว่า “เชิญเข้ามาเถิด เพื่อจะเห็นการเปิดประตูสู่สายธารน้ำพุใหม่” 
ในเทศกาลอยู่เพิง มีพิธีกรรมอันเรียกกันว่าพิธีหลั่งน้ำเพื่อครัวเรือน (House of Water Pouring Ceremony) ภาษาฮีบรู : เบท เชอูบาห์ (Beit She’ubah) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญสำหรับผู้เชื่อในพระเยซูเป็นน้ำแห่งชีวิต และเล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์  (ยน.7:37-39) 

ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นปุโรหิตจะนำเอาน้ำจากสระสิโลอัม มาเทบนแท่นบูชา ปุโรหิตจะยกน้ำขึ้นแล้วเท ฝูงชนจะอยู่ในความเงียบสงบ พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า

ถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม ผู้ที่วางใจในเรา แม่น้ำที่มีน้ำธำรงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น นั่นคือเป้าหมายของพระเยซูชีวิตที่ไหลล้น"
นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้กับเราในทุก ๆ ปี พระเจ้าต้องการให้ประสบการณ์อันสดใหม่ของชีวิตที่ไหลล้นของพระองค์กับเรา พระองค์ต้องการจะเติมเราด้วยพระสิริของพระองค์ น้ำองุ่นใหม่แห่งพระวิญญาณ พระเยซูมาในโลกนี้เพื่ออยู่กับเรา เวลานี้พระองค์เชื้อเชิญให้เราอยู่กับพระองค์ พระเยซูปรารถนาจะเลี้ยงฉลองกับเรา เชื้อเชิญพระองค์มาที่เพิงของเรา !

7. ประตูขยะ(Dung gate)

เนหะมีย์ 3:13 ฮานูนและชาวเมืองศาโนอาห์ได้ซ่อมแซมประตูหุบเขา เขาสร้างประตูขึ้นใหม่และตั้งบานประตู ติดลูกสลักและดาลประตู และซ่อมแซมกำแพงระยะพันศอกไกลไปจนถึงประตูกองขยะ


Dung gate
ความหมายในฝ่ายวิญญาณ : ขยะ คือการถูกปฏิเสธ เหมือนพระเยวูคริสต์ถูกเอาไปไว้ในคุกที่บ้านปุโรหิตคายาฟาส เป็นที่ทิ้งกองขยะ พระเยซูถูกทอดทิ้งแต่เมื่อผ่านการทนทุกข์สิ่งที่พระองค์ได้รับคือพระสิริ เราต้องปฏิเสธตนเอง เพื่อรับศักดิ์ศรีในพระคริสต์

ฟิลิปปี 3:8 ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัด และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์
เราต้องละทิ้งตัวเก่าของเรา และให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของเรา

8. ประตูหุบเขา(Valley gate)


Valley gate
 เนหะมีย์ 3:13 ฮานูนและชาวเมืองศาโนอาห์ได้ซ่อมแซมประตูหุบเขา เขาสร้างประตูขึ้นใหม่และตั้งบานประตู ติดลูกสลักและดาลประตู และซ่อมแซมกำแพงระยะพันศอกไกลไปจนถึงประตูกองขยะ

2พงศาวดาร 26:9 ยิ่งกว่านั้นอีกอุสซียาห์ทรงสร้างป้อมในเยรูซาเล็ม ที่ประตูมุม ที่ประตูหุบเขา และที่หัวเลี้ยว และป้องกันไว้แข็งแรงความหมายในฝ่ายวิญญาณ : หุบเขาบาคา เล็งถึงความเศร้าโศก หุบเขาฮินนอน (Hinnon) เป็นหุบเขาเงามัจจุราชเป็นประตูสู่ความตาย(Ghenna-นรก )
สดุดี 23:4 แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขา(บาคา) เงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์

สดุดี 84:6 ขณะที่เขาผ่านไปตามหว่างเขาบาคา {หรือ แห่งการร้องไห้}เขากระทำให้เป็นที่น้ำพุ ฝนต้นฤดูกระทำให้ได้รับพระพร

2พงศาวดาร 27:3 พระองค์ทรงสร้างประตูบนของพระนิเวศแห่งพระเจ้า และทรงกระทำการก่อสร้างมากที่กำแพงตำบลโอเฟล
แม้ว่าเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากแม้ต้องผ่านหุบเขาเงาแต่พระเจ้าจะประทานสิทธิอำนาจและการปกป้องในชีวิต


9. ประตูเก่า(Old gate) 

Old gate
เนหะมีย์ 3:6 และโยยาดาบุตรปาเสอาห์และเมชุลลามบุตรเบโสไดอาห์ได้ซ่อมแซมประตูเก่า เขาวางวงกบและตั้งบานประตู ติดลูกสลักและดาลประตู

เนหะมีย์ 12:39 และเหนือประตูเอฟราอิมและทางประตูเก่า  


ความหมายในฝ่ายวิญญาณ : พันธสัญญาเดิมเป็นกฎ แต่พันธสัญญาใหม่โดยพระคุณ เราต้องปกครองใจของเราเอง


สุภาษิต 16:32 บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเอง ก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้


สุภาษิต 25:28 คนที่ปราศจากการปกครองตนเอง ก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกำแพง

เราจะต้องรับพระคุณและการปกคลุมจากพระคริสต์อยู่ในจิตวิญญาณของเรา

10. ประตูปลา(Fish gate)

Fish gate
เนหะมีย์ 3:3   และลูกหลานของหัสเสนาอาห์  ได้สร้างประตูปลา  เขาได้วางวงกบและได้ตั้งบานประตู  ติดลูกสลักและดาลประตู
ความหมายในฝ่ายวิญญาณ พระเยซูให้เราเป็นสาวกจับคนดั่งจับปลา

มัทธิว 4:19 พระองค์ตรัสกับเขาว่า  "จงตามเรามาเถิด  และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา"

ในปี 5774 เราจะเป็นคนที่เกิดผลทวีคูณเป็นผู้จับคนดั่งจับปลา

11. ประตูเอฟราอิม(Ephraim gate)
เนหะมีย์ 12:39 และเหนือประตูเอฟราอิมและทางประตูเก่า  และทางประตูปลาและหอคอยฮานันเอล  และหอคอยศตพล  ถึงประตูแกะ  และเขามาหยุดอยู่ที่ประตูยาม
2พงศาวดาร 25:23  เยโฮอาชพระราชาแห่งอิสราเอลทรงจับอามาซิยาห์พระราชาแห่งยูดาห์โอรสของโยอาช  โอรสของอาหัสยาห์ที่เบธเชเมช และนำพระองค์มายังเยรูซาเล็ม  และทรงพังกำแพงเยรูซาเล็มลงสี่ร้อยศอก  ตั้งแต่ประตูเอฟราอิมถึงประตูมุม

ความหมายในฝ่ายวิญญาณ :     ประตูเอฟราอิม เล็งถึง การเกิดผลทวีคูณ อิสราเอลและคนต่างชาติ เล็งถึงโลกและสวรรค์
ปฐมกาล 41:52   บุตรที่สองท่านเรียกชื่อว่า  เอฟราอิม  {จากคำฮีบรู หมายความว่า  มีลูกดก}  "เพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีพงศ์พันธุ์ทวีขึ้นในดินแดนที่ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ใจ"

(หมายเหตุ ประตูเอฟราอิม(Ephraim gate) อาจจะเรียกอีกชื่อว่าประตูประตูเบนยามิน Benjamin gate)
เศคาริยาห์ 14:10-11   
10   แผ่นดินทั้งสิ้นจะกลายเป็นที่ราบจากเกบาถึงริมโมนใต้เยรูซาเล็ม  แต่เยรูซาเล็มจะดำรงสูงเด่นอยู่ในที่ตั้งของเมืองนั้นจากประตูเบนยามินถึงสถานที่ที่เป็นประตูเก่า  ถึงประตูมุมและจากหอคอยฮานันเอล  ถึงบ่อย่ำองุ่นของกษัตริย์
  11   และจะมีผู้คนอาศัยอยู่เพราะไม่มีคำสาปแช่งอีกแล้วเยรูซาเล็มจะอยู่อย่างปลอดภัย

   12. ประตูคุก(Prison gate)
เนหะมีย์ 12:39 และเหนือประตูเอฟราอิมและทางประตูเก่า  และทางประตูปลาและหอคอยฮานันเอล  และหอคอยศตพล  ถึงประตูแกะ  และเขามาหยุดอยู่ที่ประตูยาม

กิจการของอัครทูต 12:10 เมื่อออกไปพ้นทหารยามชั้นที่หนึ่งและที่สองแล้ว  ก็มาถึงประตูเหล็กที่จะเข้าไปในเมือง  ประตูนั้นก็เปิดเองให้ท่านทั้งสอง  ท่านจึงออกไปเดินตามถนนแห่งหนึ่ง  และในทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็ได้อันตรธานไปจากเปโตร
ความหมายในฝ่ายวิญญาณ :   ประตูคุกเป็นที่ขังเปโตรและทูตสวรรค์มาช่วย ความหมายของคุกเป็นการตัดสินพิพากษาสิ่งที่ชั่วร้าย การจำขังอยู่แต่พระวิญญาณจะทำให้มีเสรีภาพ
1เปโตร 3:19  และโดยทางวิญญาณ  พระองค์ได้เสด็จไปประกาศพระวจนะแก่วิญญาณที่ติดคุกอยู่

หลังจากสมัยเนหะมีย์ กำแพงมีการทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และในช่วงปี ค.ศ. 70 พวกโรมันมายึดครองและมีการทำลายพระวิหารและกำแพงย่อยยับ เหลือแต่ซากสลักหักพัง ชาวยิวกระจัดกระจายไปทั่วโลก ต่อมามีการยึดครองโดยชนชาติต่างๆ เรื่อยมา ทำให้มีการบูรณะกำแพงเมือง จนในปี 1948 ประเทศอิสราเอลได้มีการมารวมประเทศอีกครั้ง
(ข้อมูลจาก gracezone)


กำแพงเมืองในปัจจุบัน

ในปัจจุบันกำแพงกรุงเยรูซาเล็ม มีการบูรณะมาหลายครั้ง รูปทรงปัจจุบันนี้เป็นผลงานของชาวเติร์ก(ประเทสตรุกี)ราวศตวรรษที่ 16 ภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานมหาราช ในปี ค.ศ.1542 

กำแพงที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร ความสูงโดยเฉลี่ย 40 ฟุต มีหอ 34 หอ มี 8 ประตู ได้แก่

ทิศเหนือ มี 3 ประตู คือ
1. ประตูใหม่ (New Gate) เป็นประตูสุดท้ายที่สร้างขึ้นในปี ..1889 

2. 
ประตูดามัสกัส (Damascus Gate) เป็นประตูที่สง่างามที่สุดเปิดสู่บริเวณจัตุรัสโรมัน


3. ประตูเฮโรด (Herod's gate) ติดกับย่านชาวอาหรับ

ทิศตะวันออก มี 2 ประตู คือ
4. ประตูสเตเฟน (St. Stephen's Gate)หรือประตูสิงห์(Lion's Gate) สุลต่านสุไลมานสั่งสร้างประตูนี้ ในปี ..1530

5. 
ประตูทอง (Golden Gate) หรือเรียกว่า ประตูแห่งความเมตตา (Gate of Mercy) สร้างขึ้นในสมัยแรกๆ และพวกเติร์กได้ปิดประตูนี้ในศตวรรษ ที่ 7


ทิศใต้ มี 2 ประตู คือ
6. ประตูขยะ(Dung Gate) ขยายให้กว้างขึ้นในศตวรรษนี้ เพื่อเป็นทางเข้าออกสู่ประตูทิศตะวันตก
7. ประตูศิโยน (Zion Gate) มีรูกระสุนที่เกิดจากการต่อสู้ในสงครามปี ..1948

ทิศตะวันตก คือ
8. ประตูยัฟฟา (Jaffa Gate) เป็นประตูหลักที่เข้าสู่เมืองเก่าจากเยรูซาเล็มตะวันตก
กำแพงตะวันตก (Western Wall) หรือเรียกว่า กำแพงร้องไห้ (Wailing Wall)
เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวยิว
พวกเขาถือว่าเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากพระวิหารหลังที่ 2  

กำแพงตะวันตกนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงที่กษัตริย์เฮโรดได้สร้างรอบๆ พระวิหารหลังที่ 2 ในปีที่ 20 ก่อนคริสตกาล
แม้ในปัจจุบันกำแแพงจะเป็นซากโบราณสถานที่สลักหักพัง แต่สิ่งที่สำคัญคือ การรื้อฟื้นในจิตวิญญาณของเราที่พระเจ้าทรงกำลังสร้างเราทั้งหลายเป็นพระวิหารที่ประทับของพระองค์ เราทุกคนจึงเป็นดังก้อนอิฐแต่ละก้อนที่จะถูกจัดเรียงให้สวยงามเป็นที่ประทับของพระองค์  วันนี้เราจึงต้องเปิดใจของเราออกเป็นดั่งประตูที่รอคอยการเสด็จมาของพระราชาแห่งพระสิริที่กำลังจะมาในวาระสุดท้าย
ชาโลม !
Baruch Haba B'shem Adonai ขอถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงเสด็จมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น