02 มิถุนายน 2554

การเคลื่อนคริสตจักรไปสู่ยุคต้นแบบ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรแห่งพระบัญชา ในขวบ 1 ปีที่ผ่านมา เราเหมือนเป็นบ้านที่กำลังถูกสร้างให้สวยงามตามแบบแปลนของพระเจ้า ที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้มีคริสตจักรนี้และพระเจ้าก็ทรงขับเคลื่อนไปตามพระ บัญชาของพระองค์ การทำตามพระบัญชาของพระเจ้าจึงเป็นเป้าประสงค์และทิศทางของคริสตจักรของเรา

แม้ว่าบ้านนี้จะมีสิ่งที่ยังไม่สวยงามเพราะมีสิ่งที่ระเกะระกะ ที่ต้องเก็บกวาดและขณะเดียวกันก็ต้องก่อร่างสร้างบ้าน บ้านที่ยังไม่เสร็จ คงมีหลายเรื่องที่ต้องติ เพราะบ้านยังสร้างไม่เสร็จ

ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านหลังนี้ และเฝ้ามองดูสิ่งที่พระเจ้าทำ และพระองค์ตรัสให้มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านนี้ เราสามารถช่วยกันสร้างบ้านได้จะทำให้บ้านเสร็จเร็วขึ้น พระเจ้ากำลังก่อร่างสร้างบ้านนี้ตามแบบของพระองค์

เราจึงต้องเคลื่อนไปตามรูปแบบวิธีการของพระเจ้า ดังที่พระเจ้าออกแบบพลับพลาและพระวิหารในสมัยพระคัมภีร์เดิม สิ่งเหล่านั้นเป็นต้นแบบของการสร้างคริสตจักรในปัจจุบัน

หากจะแบ่งช่วงการก่อร่างสร้างชีวิตในฝ่ายวิญญาณของคริสตจักรของเรา ผมขอแบ่งเป็น 3 ยุค ดงนี้คือ

1.ยุคเลียนแบบ เป็นช่วงยุคเริ่มต้นที่เราลองผิดลองถูก อ.นิมิต ศบ.ของเราได้มีส่วนไปเชื่อมพระกายและเชิญผู้ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ มาช่วยในการวางรากฐานคริสตจักรในช่วงแรก โดยเราได้เริ่มเลียนแบบจากคริสตจักรต่างๆ ที่เราได้เรียนรู้ การเลียนแบบไม่ใช่สิ่งที่ผิดในตัวเอง

สิ่งที่สำคัญคือเราเลียนแบบใคร สิ่งที่เลียนแบบนั้นผิดหรือไม่

อัครทูตเปาโลยังหนุนใจคริสตจักรต่างๆให้เลียนแบบชีวิตของท่านเหมือนที่ท่าน เลียนแบบพระคริสต์(1คร.11:1) เด็กๆมักจะเลียนแบบพ่อแม่หรือผู้ที่เป็นต้นแบบของเขาเสมอ คริสตจักรของเราก็เช่นเดียวกัน เราเริ่มซึมซับคำสอนการวางรากฐานและเลียนแบบรูปแบบคริสตจักรต่างๆเช่น การทำนิเวศอธิษฐาน การปลดปล่อยเยียวยาภายใน(Inner Healing) การเคลื่อนตามการฟังเสียงพระเจ้าและการเปิดเผยสำแดง(Revelation)หรือการ เคลื่อนในการรับใช้แบบถุงน้ำองุ่นใหม่ เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้เป็นการเปิดมุมมองใหม่จากเดิม ที่จะเลือก Model ที่จะเลียนแบบ

สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือ การเลียนแบบอาจจะส่งผลต่ออัตลักษณ์(Identity) เราไม่เป็นเหมือนใคร เพราะเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเป็นผู้กำหดไว้ตามเป้าประสงค์ลิขิต(Destiny)ใน ชีวิตของเรา เราจึงได้เริ่มเข้าสู่ยุคต่อไปคือ

2.ยุคออกแบบ พระเจ้าทรงกำหนดอัตลักษณ์ให้กับเรา ตามเป้าประสงค์ของพระองค์ ผมเชื่อว่าเราอยู่ในยุคนี้ในปัจจุบัน ที่พระเจ้ากำลังเริ่มวางเราในตำแหน่างที่เหมาะสม(Alignment)กับกองกำลังของ พระเจ้า ที่เราจะต้องจัดทัพขับเคลื่อนไปตามเสียงของพระองค์ เราจึงต้องมีค่านิยมหลัก(Core value)

ในการขับเคลื่อนคริสตจักร ต้องมีโครงสร้างในฝ่ายวิญญาณ เราจึงเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอิสสาคาร์เพื่อรู้กาลเวลาของพระเจ้าเพื่อเคลื่อน ตามการทรงนำในพระสิริของพระเจ้าดุจเสา เมฆและเสาเพลิงที่นำชนชาติอิสราเอล

ในช่วงนี้เราจึงต้องค้นหาและอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าเราเป็นใครในพระองค์ เราปรารถนาที่เราจะเคลื่อนไปตามการทรงนำของพระองค์และพระเจ้าจะทรงออกแบบคริ สตจักรของเราตามพระบัญชาของพระองค์ เพื่อสำแดงอาณาจักรของพระองค์ นำแผ่นดินสวรค์มาตั้งอยู่บนโลกนี้(มธ.6:10)

พระเยซูคริสต์จึงต้นแบบในการรับใช้ของคริสตจักรของเราและเป็นศิลามุมเอกในการสร้างคริสตจักรของพระเจ้า(อฟ.2:20-21) ดังนั้นเป้าหมายของคริสตจักรของเราคือการสร้างคริสตจักรตามอาณาจักรของพระ เจ้า เราไม่ต้องการสร้างคริสตจักรเล็กในคริสตจักรใหญ่ สร้างอาณาจักรของเราในอาณาจักรของพระเจ้า แต่พระเจ้าจะให้เราเคลื่อนไปสู่ยุคที่ 3 คือ

3.ยุคต้นแบบ การเป็นต้นแบบ(Prototype)ของอาณาจักร ของพระเจ้าในโลกนี้ เพื่อให้คริสตจักรต่างๆได้รับพระพรเพื่อเสริมสร้างพระกายให้ไปสู่ความ ไพบูลย์(อฟ.4:11-13)คือการรับใช้ตามของประทานพระคริสต์(Fivefold ministry) นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเคลื่อนไปด้วยกัน

ผมจึงขอหนุนใจในฐานะที่เราเป็นคริสตสมาชิกคริสตจักรแห่งนี้ ช่วงเวลาในยุคนี้เป็นยุคแห่งประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทย

ผมไม่อยากเห็นบทเรียนจากประวัติศาสตร์คริสตจักรในประเทศไทยที่ผ่านมาในอดีต กว่า 200 ปีที่ข่าวประเสริฐเข้ามาในประเทศ แต่มีคริสเตียนเพียงแค่ไม่ถึง 1% ของจำนวนประชากร 67 ล้านคน และคริสตจักรต่างๆไม่ค่อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันรับใช้ แต่ในปี 2011 นี้ผมได้มองเห็นหมายสำคัญที่เกิดขึ้นว่าพระเจ้าจะทรงฟื้นฟูประเทศไทย และคริสตจักรต่างๆเกิดการร่วมมือกันในการรับใช้มากขึ้น

ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า "เราเป็นอย่างไร?" ปัจจุบันเราต้องเรียนรู้ว่า "เราเป็นใครในพระคริสต์?" และอนาคตทำให้เราได้เรียนรู้ว่า "เราจะไปไหนและทำสิ่งใดเพื่อพระองค์?"

เราจะมาร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ และร่วมรับใช้ตามพระมหาบัญชาของพระองค์(มธ.28:18-20) จนกว่าจะสิ้นยุค...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น