29 พฤษภาคม 2560

ภาษาแปลกๆมีหลายชนิด

         บทความเรื่อง "ภาษาแปลกๆมีหลายชนิด" 
                                       โดย Haiyong Kavilar

เนื่องจากว่า ในเย็นวันอังคารที่จะถึงนี้ (30/5/17) ก็จะก้าวเข้าสู่วันเพนเทคอสหรือเทศกาลชาวูโอตของชาวยิว ในวันเพนเทคอสแรกหลังจากที่พระเยซูทรงเป็นขึ้น ก็เกิดปรากฏการณ์การพูดภาษาแปลกๆเป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาแปลกๆจากหนังสือที่ผมกำลังเขียนอยู่ ส่วนหนึ่งของหนังสือที่ผมเขียนได้กล่าวถึง ภาษาแปลกๆที่หลากชนิด (Diverse Kinds of Tongues) เนื้อหาของบทความนี้ ผมได้ตัดต่อจากหนังสือที่ผมกำลังเขียนอยู่ ขอให้เพื่อนๆได้รับการเสริมสร้างผ่านบทความนี้นะครับ  
ผลลัพธ์เมื่อภาษาแปลกๆพัฒนา
            เมื่อภาษาแปลกๆของเราพัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะสามารถพูดภาษาแปลกๆได้หลายรูปแบบหรือหลายชนิด 
            ภาษาแปลกๆเป็นของประทานหนึ่งที่มีหลายชนิด บางครั้งภาษาแปลกๆที่เราพูด ก็เป็นถ้อยคำภาษาที่ใช้สรรเสริญพระเจ้า บางครั้งภาษาแปลกๆก็อาจเป็นถ้อยคำภาษาที่ใช้วิงวอนต่อพระเจ้า บางครั้งภาษาแปลกๆก็อาจเป็นถ้อยคำภาษาในเชิงสงครามที่ใช้ต่อต้านสิ่งชั่วร้าย

ใน (1 โครินธ์ 12:10) ได้กล่าวถึงภาษาแปลกๆที่มีหลายชนิด
(1 โครินธ์ 12:10) ให้​อีก​คน​หนึ่ง​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ
(1 โครินธ์ 12:10) to another various kinds of tongues,
 ปกติแล้วคำว่า ภาษาแปลกๆ จะแปลมาจากคำว่า Tongues ในภาษาอังกฤษ กระนั้นใน (1 โครินธ์ 12:10) ข้อพระคัมภีร์นี้ไม่ได้กล่าวถึง Tongues(ภาษาแปลกๆ) เพียงอย่างเดียว แต่ได้กล่าวถึง Various Kinds of Tongues(ภาษาแปลกๆที่หลากชนิด)ด้วย
 Tongues = ภาษาแปลกๆ
Various Kinds of Tongues = ภาษาแปลกๆที่หลากชนิด
 น่าเสียดายที่พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับนี้ไม่ได้แปลคำว่า Various Kinds of tongues เป็น ภาษาแปลกๆที่หลากชนิด แต่กลับแปลเป็นเพียง ภาษาแปลกๆ โดยไม่ได้เติมวลี ที่หลากชนิดซึ่งถ้าว่ากันตามภาษาอังกฤษหรือภาษากรีกแล้ว (1 โครินธ์ 12:10) สามารถแปลได้ว่า ให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆที่หลากชนิด
             เมื่อของประทานด้านภาษาแปลกๆของเราได้รับการพัฒนา ภาษาแปลกๆที่เราพูดได้มักจะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ชนิดเดียว แต่เราจะพูดภาษาแปลกๆได้หลายชนิดหรือหลายรูปแบบ

            ต่อไปนี้เป็นลักษณะของภาษาแปลกๆในชนิดต่างๆ ซึ่งผมได้จำแนกทั้งหมดเป็น 4 ชนิดคือ
1. ภาษาแปลกๆชนิดสรรเสริญ   2. ภาษาแปลกๆชนิดวิงวอนคร่ำครวญ
3. ภาษาแปลกๆชนิดสงคราม     4. ภาษาแปลกๆชนิดเผยพระวจนะ


ภาษาแปลกๆชนิดสรรเสริญ
            ภาษาแปลกๆชนิดนี้ เป็นถ้อยคำภาษาที่ใช้สรรเสริญพระเจ้า เป็นลักษณะภาษาที่สื่อสารต่อพระเจ้าและยกย่องพระเจ้า โดยเนื้อหาของภาษาแบบนี้มักจะเกี่ยวข้องกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือความรักของพระเจ้า บางครั้งเนื้อหาของภาษาแปลกๆแบบนี้ อาจเป็นการทูลขอการเติมเต็มจากพระเจ้าหรือป่าวประกาศการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ ในบางครั้งเนื้อหาของภาษาแปลกๆแบบนี้ อาจเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยก็ได้

ภาษาแปลกๆชนิดวิงวอนคร่ำครวญ
          ภาษาแปลกๆชนิดนี้ เป็นถ้อยคำภาษาที่เป็นการวิงวอนคร่ำครวญต่อพระเจ้า เนื้อหาของภาษาแปลกๆชนิดนี้มักจะเป็นการทูลขอเผื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง โดยลักษณะของน้ำเสียงระหว่างการพูดภาษาแปลกๆแบบนี้ มักจะเป็นน้ำเสียงแบบอ้อนวอนและคร่ำครวญ

ภาษาแปลกๆชนิดสงคราม
            ภาษาแปลกๆชนิดนี้ เป็นถ้อยคำภาษาของการสู้รบกับสิ่งชั่วร้าย ภาษาแปลกๆชนิดสงคราม ไม่ได้เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับพระเจ้าเท่านั้น แต่เป็นภาษาที่พูดต่อสิ่งชั่วร้ายด้วย ระหว่างที่พูดภาษาแปลกๆแบบสงคราม ผู้ที่พูดมักจะมีความรู้สึกถึงการสู้รบกับสิ่งชั่วร้าย โดยเนื้อหาของภาษาแปลกๆชนิดนี้ มักจะเกี่ยวข้องกับการทำลายอำนาจของสิ่งชั่วร้าย และป่าวประกาศให้อาณาจักรพระเจ้าได้แผ่ขยายออกไป

ภาษาแปลกๆชนิดเผยพระวจนะ
          ภาษาแปลกๆชนิดนี้ มิได้เป็นถ้อยคำภาษาที่ใช้สื่อสารกับพระเจ้า แต่เป็นถ้อยคำภาษาที่พระเจ้าสื่อสารกับมนุษย์ บางครั้งระหว่างการนมัสการหรือการอธิษฐานในที่ประชุม บางคนอาจรู้สึกได้รับการดลใจให้พูดภาษาแปลกๆออกมา โดยภาษาแปลกๆที่พูดออกมานี้ไม่ได้เป็นถ้อยคำภาษาที่ใช้สื่อสารกับพระเจ้า แต่เป็นถ้อยคำภาษาที่พระวิญญาณทรงสื่อสารเนื้อหาบางอย่างกับที่ประชุม คำแปลของภาษาแปลกๆแบบนี้อาจจะเป็น เราได้สถิตอยู่กับพวกเจ้า และพระหัตถ์ของเราดำรงอยู่กับพวกเจ้า หรือ เราจะอวยพรเจ้า และพิทักษ์รักษาเจ้า เป็นต้น

หมายเหตุ
            ภาษาแปลกๆบางชนิดเป็นถ้อยคำภาษาที่ใช้สื่อสารกับพระเจ้า แต่ภาษาแปลกๆบางชนิดก็เป็นถ้อยคำภาษาที่พระเจ้าทรงพูดกับมนุษย์ และภาษาแปลกๆบางชนิดก็เป็นถ้อยคำภาษาที่พูดต่อสิ่งชั่วร้ายเพื่อยับยั้งการงานของมัน นอกจากนี้ภาษาแปลกๆบางชนิดก็ยังเป็นถ้อยคำภาษาที่ใช้พูดกับตัวผู้พูดเองด้วย ซึ่งอาจเป็นการปลุกใจหรือปลุกจิตของตัวผู้พูดให้ตื่นขึ้นมา

ใน (1 โครินธ์ 14:2) ได้เขียนไว้ว่า
  (1 โครินธ์ 14:2) เพราะ​ว่า​คน​ที่​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ[a tongue] นั้น ไม่​ได้​พูด​กับ​มนุษย์ แต่​ทูล​ต่อ​พระ​เจ้า
(1 โครินธ์ 14:2) For one who speaks in a tongue speaks not to men but to God

ในข้อพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า ภาษาแปลกๆ ไม่ได้เป็นถ้อยคำที่สื่อสารกับมนุษย์ แต่เป็นถ้อยคำที่ใช้สื่อสารกับพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ภาษาแปลกๆในข้อพระคัมภีร์นี้ไม่ได้หมายถึงภาษาแปลกๆทุกประเภท แต่หมายถึงภาษาแปลกๆในชนิดหนึ่ง เพราะในภาษาอังกฤษหรือในภาษากรีก คำว่าภาษาแปลกๆในข้อพระคัมภีร์นี้เป็นรูปเอกพจน์คือ a tongue ซึ่งต่างจากคำว่า Tongues ที่เป็นรูปพหูพจน์

            ในข้อพระคัมภีร์นี้เปาโลกำลังอธิบายถึงภาษาแปลกๆในชนิดหนึ่ง อย่างเจาะจง ซึ่งภาษาแปลกๆในชนิดนี้เป็นถ้อยคำภาษาที่ใช้สื่อสารกับพระเจ้า ซึ่งถ้าผู้ใดจะพูดภาษาแปลกๆในชนิดนี้ ผู้นั้นก็ควรจะจดจ่อกับพระเจ้าในระหว่างที่พูดด้วย อย่างไรก็ตามภาษาแปลกๆก็ยังมีชนิดอื่นๆอีก ซึ่งภาษาแปลกๆในชนิดอื่นอาจไม่ได้เป็นการสื่อสารกับพระเจ้าโดยตรง แต่เป็นการสื่อสารสู่มนุษย์หรืออาจเป็นการอธิษฐานต่อต้านสิ่งชั่วร้ายก็ได้

            เมื่อภาษาแปลกๆของผู้ใดได้รับการพัฒนา ผู้นั้นก็มักจะพูดภาษาแปลกๆได้หลายชนิดมากขึ้น จากที่เคยพูดในรูปแบบเดียวหรือชนิดเดียว ก็สามารถพูดได้หลายรูปแบบหรือหลายชนิด

            ภาษาแปลกๆที่มีการพัฒนาสามารถช่วยปลดปล่อยฤทธิ์เดชในการอธิษฐานได้มากยิ่งขึ้นทั้งในกลุ่มแคร์และในชีวิตส่วนตัว นอกจากนี้ภาษาแปลกๆที่หลากชนิดยังสามารถเปิดช่องทางให้พระวิญญาณได้ทำกิจที่หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย

            ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเติมเต็มเพื่อนๆ และขอให้ของประทานด้านภาษาแปลกๆที่เพื่อนๆมีอยู่นั้นจงลุกโชนยิ่งขึ้นเถิด อาเมน

หนังสือแนะนำเพิ่มเติม
Sides, DaleDiverse Kinds of Tongues.  USA:
Liberating Ministries for Christ International,  2003.

Uvieghara, GregoryDiversities of Tongues.  USA:
Xulon Press,  2011.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น