28 กุมภาพันธ์ 2556

ดำเนินชีวิตสู่วิถีไท

ข้อคิดจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาล คริสตจักรแห่งพระบัญชา (UCC)
เรื่อง "ดำเนินชีวิตสู่วิถีไท" 


“วิถีไท” ในที่นี้หมายถึง วิถีชีวิตแห่งความเป็นไท คือการดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพพ้นจากสภาพทาสเข้าสู่ความเป็นไทในพระคุณพระเจ้า

1.วิถีไท ตัวเป็นไทใจไม่เป็นทาส


กาลาเทีย 5:1   เพื่อเสรีภาพนั้นเอง  พระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท  เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น  และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย

นั่นคือเราต้องออกจากการดำเนินชีวิตามวิถีทางเดิม คือเป็นไทมีเสรีภาพแล้ว อย่ากลับไปเป็นทาสของบาป ทาสของการดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติตามวิญญาณศาสนาที่ควบคุมเรา แต่เราต้องมีเสรีภาพในความเป็นไทในพระคุณพระเจ้า


2.วิถีไท  ทำตามใจไม่ใช่ไทแท้

กาลาเทีย 5:13  ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย  ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ  อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง  แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด

Galatians 5:13 (NIV)   13 You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh rather, serve one another humbly in love.

การมีเสรีภาพ (Freedom)ทำให้เกิดความสดชื่น (Fresh) แต่ไม่ใช่ทำตามใจ ดังคำกล่าวในสังคมไทยในอดีตที่ส่งผลเสียต่อชาติ คือ “ทำตามใจคือไทยแท้” อันที่จริงแล้วต้องเป็น “มีระเบียบวินัยคือไทยแท้”

ความเป็นไท ไม่ใช่ใช้เสรีภาพแล้วดำเนินชีวิตปล่อยตัวตามเนื้อหนัง(flesh) เราจะต้องมีระเบียบวินัยในฝ่ายวิญญาณ


1โครินธ์ 9:27 แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ  เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว  ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้

3.วิถีไท  เคลื่อนไหวตามพระวิญญาณ

 กาลาเทีย 5: 25   ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย

ความเป็นไท คือการดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เคลื่อนไปตามการทรงนำของพระองค์อย่างมีเสรีภาพ

2โครินธ์ 3:17   องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ  และพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหน  เสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น